PRACOWNIA POD CHMURKĄ w Przedszkolu nr 10 w Nysie

Data publikacji: 18 czerwca 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach Programu konkursowego pn. „PRACOWNIA POD CHMURKĄ”

zakwalifikował do dofinansowania projekt Gminy Nysa pn.:

„PRACOWNIA POD CHMURKĄ w Przedszkolu nr 10 w Nysie”

Cel projektu:

Podniesienie świadomości na temat ekologii wśród dzieci poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody w Gminie Nysa.

Zakres projektu:

Zadanie przewiduje budowę wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem jako formy nauki, gdzie dzieci będą mogły wypoczywać i jednocześnie zdobywać wiedzę z zakresu przyrody w tzw. strefie roślin i ogrodu uprawnego oraz w strefie prowadzenia przyrodniczych „zajęć stolikowych”.

Efekt rzeczowy:

Wiata edukacyjna wraz z wyposażeniem:
tablice, nasadzenia, ławki, stoły niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Całkowita wartość zadania: 40.000,00 zł

Koszty kwalifikowane: 40.000,00 zł

Kwota dotacji: 40.000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

 

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia do: 31.10.2025 r.

Link: www.wfosigw.opole.pl