PRACOWNIA POD CHMURKĄ w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie

Data publikacji: 18 czerwca 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach Programu konkursowego pn. „PRACOWNIA POD CHMURKĄ”
zakwalifikował do dofinansowania projekt Gminy Nysa pn.:
PRACOWNIA POD CHMURKĄ w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka
w Nysie”

Cel projektu:

Podniesienie świadomości ekologicznej, upowszechnienie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za środowisko i ugruntowanie wiedzy o bogactwie przyrodniczym regionu.

Zakres projektu:

Zadanie przewiduje budowę wiaty do zajęć dydaktycznych, utworzone miejsca do uprawy ziół i roślin jadalnych w podwyższonych grządkach. Działania te umożliwią wykorzystanie istniejącej naturalnej przestrzeni w pobliżu szkoły do celów dydaktycznych, przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny
z zasadami ekologii.

Efekt rzeczowy:

Wiata edukacyjna wraz z wyposażeniem:

tablice, nasadzenia, zakup drobnego sprzętu ogrodniczego, ławki, stoły niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Całkowita wartość zadania: 40.000,00 zł

Koszty kwalifikowane: 40.000,00 zł

Kwota dotacji: 40.000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

 

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia do: 31.10.2025 r.

Link: www.wfosigw.opole.pl