ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BIAŁEJ NYSKIEJ O JEDEN ODZIAŁ

Data publikacji: 3 października 2022

 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wstępna Promesa NR Edycja3PGR/2021/557/PolskiLad

Promesa NR Edycja3PGR/2021/557/PolskiLad

Całkowita wartość inwestycji: 2 134 646,64 zł

Kwota dofinansowania: 1 852 200,00 zł

Udział własny: 282 446,64 zł

Cele: Celem projektu jest rozwój społeczno – gospodarczy popegierowskiego sołectwa Biała Nyska poprzez zwiększenie jakości i dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Nysa. Podjęte działania przyczynią się do zaspokojenia dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym do infrastruktury oświatowej. Istotnym celem realizowanej inwestycji jest również poprawa bazy przedszkolnej, w pełni zaspokajającej potrzeby mieszkańców miejscowości oraz ościennych sołectw, poprzez utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych. Inwestycja pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny, środowiskowy nyskich sołectw. Zwiększona zostanie dostępność do edukacji przedszkolnej i standard infrastruktury oświatowej – powstanie budynek dostępny i energooszczędny.

Efekty:

Zakres objęty projektem obejmuje rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej
o jeden odział przedszkolny. Istniejący budynek przedszkola zostanie rozbudowany.

Zostaną wykonane prace:

-roboty ziemne, rozbiórkowe, fundamenty, ściany fundamentowe, docieplenie ścian fundamentowych, roboty murarskie, słupy, trzpienie żelbetowe, podciągi, wieńce żelbetowe, podbudowa i posadzki, tynki, okładziny, malowanie ścian, sufity, dach, taras, elewacja, stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, roboty elektryczne, sanitarne, dostawa wyposażenia, termomodernizacja budynku (części istniejącej i dobudowywanej) oraz zagospodarowaniem terenu w zieleń i chodniki. Rozbudowa obiektu zapewni dodatkowe, niezbędne miejsca przedszkolne dla 25 dzieci.

Zakończenie realizacji: 2023 r.

Dofinansowanie uzyskane w 2022 r.

Okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy