Pogoda w Nysie

Czwartek 27.02.2020
Gabriela i Anastazji
1°C
PM10 - 9 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
STOP SMOG!

STOP SMOG!

Kategoria: Aktualności
30 Grudzień 2019
DRUKUJ

W Polsce, z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem, rocznie umiera ok. 45 000 osób.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest spalanie paliw stałych w niskosprawnych kotłach i piecach domowych, zwanych potocznie „kopciuchami”, często niespełniających żadnych standardów emisyjnych.  Zdarza się, że spalane są w nich również odpady.

Podczas spalania paliw stałych oraz odpadów, emitowane są do atmosfery zanieczyszczenia takie jak:

 • dwutlenek siarki (SO2),
 • tlenki azotu (NOx),
 • tlenek węgla (CO),
 • dwutlenek węgla (CO2),
 • benzo(a)piren,
 • pyły zawierające metale ciężkie np. kadm, rtęć, ołów,
 • dioksyny, furany,

które kumulują się w organizmach, powodując choroby układu oddechowego (w tym alergie i astmę), choroby układu krążenia i nowotwory.

To czym oddychamy zależy w dużej mierze od nas.

CO MOŻESZ ZROBIĆ ABY POPRAWIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA?

Wymień stary, nieekologiczny piec lub kocioł na nowe ekologiczne źródło ciepła, najlepiej gazowe, elektryczne, olejowe, pompę ciepła lub przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej – skorzystaj z dotacji z budżetu Gminy Nysa lub dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Jeśli nie masz możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej lub ciepłowniczej i chcesz wymienić stary kocioł lub piec na nowy opalany paliwem stałym szukaj urządzeń wyłącznie spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Informacje dotyczące dotacji z budżetu Gminy Nysa znajdują się pod linkiem: http://nysa.eu/urzad/jak-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/ochrona-srodowiska/dofinansowanie-zadan-zwiazanych-z-ochrona-powietrza

Informacje dotyczące dofinansowania ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” znajdują się pod linkiem:

https://portal.wfosigw.opole.pl/o-programie

https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Postaw na dobry opał. Jeśli nie masz innej możliwości i musisz ogrzewać nieruchomość kotłem na paliwo stałe, kupuj wyłącznie opał dobrej jakości. Węgiel musi być wysokokaloryczny, o niskiej zawartości siarki i popiołu, a drewno suche, sezonowane min. 2 lata. Kupując paliwo na opał zażądaj od sprzedawcy certyfikatu/świadectwa jakości, potwierdzającego odpowiednie parametry zakupionego towaru.

PAMIĘTAJ!

Od 1 listopada 2017 r., na terenie województwa opolskiego obowiązuje tzw. „uchwała antysmogowa”. Jest to regulacja prawna, która wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
 • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,
 • paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,
 • drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Pełny tekst uchwały można znaleźć pod linkiem:

http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/09/367-uch-antysmogowa-1.pdf

 Używaj kotła zgodnie z jego dokumentacją techniczną

Dokonuj okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych oraz kominów

– Segreguj odpady – NIE SPALAJ ICH W PIECU!

Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach  „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Informacje o tym jak segregować odpady znajdują się pod linkiem: http://nysa.eu/dla-mieszkanca/gospodarka-odpadami-komunalnymi-w-gminie-nysa/

Odpady komunalne, które zostały zebrane w sposób selektywny i nie mieszczą się w dostarczonych przez EKOM workach czy pojemnikach każdy mieszkaniec gminy Nysa może oddać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nysie (GPSZOK), od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00

– ul. Piłsudskiego 61 w Nysie,

– ul. Saperska 5 w Nysie.

Wykonaj termomodernizację budynku – ograniczysz straty ciepła w domu i zużycie energii niezbędnej do jego ogrzania, a tym samym związane z tym koszty. Ocieplając 35 cm ścianę z cegły 10 cm warstwą styropianu straty ciepła zmniejszysz aż o 75%.

Zainstaluj odnawialne źródła energii np. pompę ciepła, panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne – skorzystaj z dotacji z budżetu Gminy Nysa, dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” lub „Mój prąd”.

 „Mój prąd” http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/

Korzystaj z transportu przyjaznego środowisku – korzystaj z transportu publicznego, wybierz spacer, rower lub organizuj wspólne przejazdy ze znajomymi zamiast indywidualnych podróży samochodem.

  Dbaj o okoliczną zieleń – 100 dużych drzew jest w stanie usunąć 460 kg zanieczyszczeń rocznie, w tym 136 kg pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Edukuj – pozytywne nawyki u dzieci zaowocują czystszym powietrzem w przyszłości. Rozmawiaj z rodziną i sąsiadami na temat ochrony powietrza. Dziel się wiedzą o sposobach na walkę ze smogiem.

MONITORUJ JAKOŚĆ POWIETRZA

 Monitoring Państwowy

Za Państwowy Monitoring Środowiska odpowiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu.

Na terenie Gminy Nysa, przy ul. Rodziewiczówny, zlokalizowana jest stacja pomiarowa GIOŚ, na której od dnia 01.10.2019 r. prowadzony jest automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM10.

Bieżące informacje o jakości powietrza pochodzące z tej stacji  można zobaczyć klikając w link poniżej:

http://www.opole.pios.gov.pl:81/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/120/parametry/545/dzienny

Stan jakości powietrza w całym województwie opolskim można sprawdzić klikając w link: http://www.opole.pios.gov.pl:81/, natomiast prognozę jakości powietrza http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=opolskie

Monitoring wspomagający

Ponadto Gmina Nysa posiada monitoring wspomagający, który tworzy sieć czujników Airly. Monitoring jest stale rozbudowywany. Obecnie na terenie gminy zlokalizowanych jest 14 czujników (10 w mieście Nysa i po jednym w sołectwach: Biała Nyska, Hajduki Nyskie, Goświnowice i Kubice). 12 czujników jest własnością Gminy Nysa, a 2 grupy AVIVA.

Czujniki mierzą w czasie rzeczywistym podstawowe parametry jakości powietrza tj. temperaturę, wilgotność, ciśnienie, pyły zawieszone: PM10; PM2,5; PM1.

Dane z sensorów są na bieżąco udostępniane w przystępny sposób

 Poziomy dopuszczalne, informowania i alarmowe zanieczyszczeń w powietrzu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektórych substancji w powietrzu:

 • poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 (uśredniona wartość 24-godzinna) – 50 µg/m3
 • dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w roku kalendarzowym – 35 dni
 • poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 (uśredniona wartość roczna) – 40 µg/m3
 • poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 (uśredniona wartość roczna) – 20 µg/m3
 • poziom informowania dla pyłu PM10 (uśredniona wartość 24-godzinna) – 100 µg/m3
 • poziom alarmowy dla pyłu PM10 (uśredniona wartość 24-godzinna) – 150 µg/m3

 Do wrażliwych grup ludności zalicza się*:

 • dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia
 • kobiety w ciąży
 • osoby starsze i w podeszłym wieku
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego
 • osoby palące papierosy i bierni palacze
 • osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń

 * zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla miasta Opola i strefy opolskiej ….”

 Co robić a czego lepiej unikać gdy normy zanieczyszczeń w powietrzu są przekroczone

 • ogranicz przebywanie na zewnątrz budynku
 • nie wietrz mieszkania/domu
 • unikaj przebywania w miejscach o dużym natężeniu ruchu samochodowego
 • wychodząc z domu załóż maskę antysmogową – pamiętaj że powinna mieć atest
 • włącz oczyszczacz powietrza
 • nie pal w kominku
 • kup rośliny doniczkowe, które pochłaniają zanieczyszczenia np. paproć, dracena, sanseweria, skrzydłokwiat

 

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Dyżury specjalistów ŚDS

Dyżury specjalistów ŚDS

27 Luty 2020 r. /  

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuje, że w poniedziałek 2 marca br., w godzinach od 15:00 do 17:00, odbędzie się popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS.

Celem dyżuru jest:

– udzielanie poradnictwa specjalistycznego w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością dziecka/podopiecznego, możliwości pomocowych,

– psychoedukacja rodziców/opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi,

– wsparcie w zakresie diagnozowania potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, uzyskanie wskazówek niezbędnych do zwiększenia ich aktywności i zaradności,

– przybliżenie zainteresowanym tematyki zaburzeń psychicznych, prowadzonych terapii, poznanie specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi,

– uzyskanie przez rodziców podopiecznych ŚDS informacji na temat prowadzonej terapii, postępów w realizacji planów wspierająco-aktywizujących,

– dzielenie się doświadczeniem oraz dobrymi praktykami w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką zaburzeń psychicznych, opiekunów, bliskich osób z zaburzeniami psychicznymi, pracowników instytucji pomocowych, a także placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Więcej informacji pod nr telefonu: 77 433 74 66

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie

 

Koniec sezonu na lodowisku

Koniec sezonu na lodowisku

27 Luty 2020 r. /  

Warto wykorzystać najbliższy czas, by skorzystać z miejskiego lodowiska. Jak informuje Agencja Rozwoju Nysy, najbliższa sobota to ostatni dzień działania obiektu w tym sezonie.

 

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

 Urząd Miejski w Nysie

Remont zabytkowej kamienicy

Remont zabytkowej kamienicy

27 Luty 2020 r. /  

Na ostatniej sesji radni zdecydowali o przyznaniu dotacji na remont zabytkowej kamienicy przy ul. Moniuszki 2. Dotacja wyniosła 80 000 złotych.

Będzie to przykładem do tego, aby kolejne wspólnoty mogły korzystać z takich rozwiązań i w przyszłym roku zaplanować remont elewacji – mówi Wiceburmistrz Nysy Marek Rymarz. – To wszystko w związku z wyjątkową rocznicą; w 2023r będziemy obchodzić 800-lecie nadania praw miejskich.

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

 Urząd Miejski w Nysie

 

Podsumowanie XX sesji Rady Miejskiej w Nysie

Podsumowanie XX sesji Rady Miejskiej w Nysie

27 Luty 2020 r. /  

Za nami XX sesja Rady Miejskiej w Nysie. Tym razem rajcowie zajęli się m.in. kwestią budżetu obywatelskiego i sprawą udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza. Radni zdecydowali także o przyznaniu dotacji  Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 2 i dobudowaniu ostatniego przęsła na istniejącym jazie położonym wzdłuż mostu Bema.

Kładka pieszo – rowerowa, która połączy dwa brzegi rzeki ma być gotowa jeszcze w tym roku. To pokłosie decyzji Wód Polskich, które zezwoliły na przebudowę jazu.

Na ostatniej sesji radni zdecydowali o przyznaniu dotacji na remont zabytkowej kamienicy przy ul. Moniuszki 2. Dotacja wyniosła 80 000 złotych.

Gorąca dyskusja dotyczyła tym razem budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy, że w zeszłym roku w budżecie zaszły zmiany.  Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały rozdzielone na dwa obszary: miejski i wiejski. W tym roku także będą zmiany. Jedną z nowości jest podział Nysy na trzy okręgi.

Radni uchwalili również zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza.

W trakcie sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny złożył wniosek, aby w niedzielę odcinek pomiędzy Wrocławską a Celną był otwarty tylko dla samochodów o napędzie elektrycznym.

Dodajmy, że radni przyjęli także sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie.

 

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

 Urząd Miejski w Nysie

 

logo stopka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą
w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;

2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;

3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminie Nysa wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany
w przepisach o archiwizacji;

5. przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez wydział merytoryczny