Zbiór przepisów – podstawa działalności Straży Gminnych w Polsce.

Data publikacji: 13 lipca 2020

Podstawy prawne działalności Straży Gminnych w Polsce.

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Dz.U. 2019.1795 z późn. zm.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich), Dz.U.2018.903 z późn. zm.

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich), Dz.U.2017.1511     z późn. zm.

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich), Dz.U.2009.220.1733 z późn. zm.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności, Dz.U.2009.220.1722 z późn. zm.

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), Dz.U.2009.220.1720 z późn. zm.

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich), Dz.U.1998.112.713 z późn. zm.

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy, Dz.U.2009.220.1732 z późn. zm.

9. Ustawa z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Dz.U.2018.1834 z późn. zm.

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie) Dz.U. 2014 poz.748 z późn. zm.

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży, Dz.U.2017.1502 z późn. zm.

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Dz.U.2003.208.2026 z późn. zm.

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych Dz.U.2003.65.611

14. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, j.t. Dz.U.2018.1990 z późn. zm.

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej    i strażami gminnymi (miejskimi), Dz.U.98.161.1108

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, Dz.U.2019.2141 z późn. zm.

17. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami Dz.U.2019.341 z późn. zm.

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, Dz.U.2018.2285 z późn. zm.

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, Dz.U.2011.143.845 z późn. zm.

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) Dz.U.2014.777 z późn. zm.

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań, Dz.U.2009.121.1006 z późn. zm.

22. Prawo miejscowe (Nysa).

 

 

 

Załączniki

1. Ustawa o SG.
98 KB
2. Badania strażników.
65 KB
3. Szkolenie podstawowe.
76 KB
4. Nadzór nad Strażą.
69 KB
5. Wykonywanie niektórych czynności.
71 KB
6. Sposób rejestrowania.
60 KB
7. Umundurowanie.
72 KB
8. Współpraca z Policją.
65 KB
9. Środki przymusu.
120 KB
10. Przechowywanie broni.
84 KB
11. Zasady ewidencji.
90 KB
12. Za co mandat.
67 KB
13. Udzielanie asysty organowi podatkowemu.
67 KB
14. "Prawo o ruchu drogowym".
550 KB
15. Współpraca ze spec. formacjami.
61 KB
16. Kontrola ruchu drogowego.
95 KB
17. O kierujących pojazdami.
316 KB
18. usuwanie pojazdów...
66 KB
19. Usuwanie "wraków".
66 KB
20. Środki przymusu, ewid.
64 KB
21. Ustalanie szkód na imprezach.
70 KB
22. Prawo miejscowe (Nysa).
89 KB