Zbiór przepisów – podstawa działalności Straży Gminnych w Polsce.

Data publikacji: 13 lipca 2020

Podstawy prawne działalności Straży Gminnych w Polsce.

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Dz.U. 2019.1795 z późn. zm.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich), Dz.U.2018.903 z późn. zm.

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich), Dz.U.2017.1511     z późn. zm.

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich), Dz.U.2009.220.1733 z późn. zm.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności, Dz.U.2009.220.1722 z późn. zm.

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), Dz.U.2009.220.1720 z późn. zm.

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich), Dz.U.1998.112.713 z późn. zm.

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy, Dz.U.2009.220.1732 z późn. zm.

9. Ustawa z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Dz.U.2018.1834 z późn. zm.

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie) Dz.U. 2014 poz.748 z późn. zm.

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży, Dz.U.2017.1502 z późn. zm.

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Dz.U.2003.208.2026 z późn. zm.

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych Dz.U.2003.65.611

14. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, j.t. Dz.U.2018.1990 z późn. zm.

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej    i strażami gminnymi (miejskimi), Dz.U.98.161.1108

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, Dz.U.2019.2141 z późn. zm.

17. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami Dz.U.2019.341 z późn. zm.

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, Dz.U.2018.2285 z późn. zm.

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, Dz.U.2011.143.845 z późn. zm.

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) Dz.U.2014.777 z późn. zm.

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań, Dz.U.2009.121.1006 z późn. zm.

22. Prawo miejscowe (Nysa).