GZO Nysa

Szkoły zakupią nowości wydawnicze

3 lipca 2023  
Aktualności
Gmina Nysa uzyskała dotację celową w wysokości 28tys. złotych na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675).
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Granty PPGR

17 czerwca 2022  
Aktualności
Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę sprzętu w ramach grantu nr 1473/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU  działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Konkursy na stanowisko dyrektora szk ...

30 marca 2022  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1388/2022 Burmistrza Nysy z dnia 28 marca 2022 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora niektórych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nysa.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Rekrutacja do przedszkoli i oddział ...

28 lutego 2022  
Aktualności
Dla przedszkolaków przygotowano miejsca w przedszkolach: P1, P5, P6, P8, P9, P10 (w tym w oddziale P10 mieszczącym się w SP nr 10 w Nysie), P12 (w oddziałach w Nysie, Kępnicy i Hajdukach) i P14 (w oddziale w Rusocinie). Na chętnych czekają również całodzienne przedszkola w zespołach szkolno – przedszkolnych w Białej Nyskiej, Goświnowicach (w oddziałach w Goświnowicach i Radzikowicach), Kopernikach oraz w Niwnicy. Uruchomione będą również oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie w budynku przy ul. Gierczak oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Nysie w rozbudowanym budynku przy alei Wojska Polskiego.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Informacja dla rodziców lub uczniów ...

30 sierpnia 2021  
Aktualności
Informacja dla rodziców lub uczniów zamieszkałych w Gminie Nysa,  ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego)   Termin składania wniosków upływa 15 września 2021 roku. Wnioski wydawane i przyjmowane są w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój 10 (II piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie). Przyjmowane będą jedynie wnioski na obowiązujących drukach. Wnioskodawca ubiegający się o stypendium szkolne dla więcej niż jednego dziecka winien dla każdego dziecka wypełnić odrębny wniosek. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.  Szczegółowe informacje na […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński