Plan ogólny Gmina Nysa

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporz ...

10 czerwca 2024  
Aktualności
Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.) Burmistrz Nysy zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Nysie uchwały nr LXXXVIII/1279/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Nysa.
REDAKTOR: Andrzej Babiński