Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Program ochrony powietrza dla wojewó ...

21 sierpnia 2020  
Aktualności
Sejmik Województwa Opolskiego, w dniu 28 lipca 2020 r. uchwałą nr XX/193/2020, przyjął nowy „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” . Uchwała weszła w życie dnia 20 sierpnia br.  „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” został przygotowany w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości powietrza: w strefie miasto Opole przekroczeń średniodobowych poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i docelowego poziomu benzo(a)pirenu; w strefie opolskiej przekroczeń poziomu średniodobowego dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, dopuszczalnego poziomu średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 (faza I) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Nadrzędnym celem opracowania tego dokumentu jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa