STOP SMOG!

STOP SMOG!

30 grudnia 2019  
Aktualności
W Polsce, z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem, rocznie umiera ok. 45 000 osób. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest spalanie paliw stałych w niskosprawnych kotłach i piecach domowych, zwanych potocznie „kopciuchami”, często niespełniających żadnych standardów emisyjnych.  Zdarza się, że spalane są w nich również odpady. Podczas spalania paliw stałych oraz odpadów, emitowane są do atmosfery zanieczyszczenia takie jak: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), benzo(a)piren, pyły zawierające metale ciężkie np. kadm, rtęć, ołów, dioksyny, furany, które kumulują się w organizmach, powodując choroby układu oddechowego (w tym alergie i astmę), choroby układu krążenia i nowotwory. To […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński