[USC/3] ZMIANA NAZWISKA I/LUB IMIENIA

Data publikacji: 17 lipca 2019

Opis procedury
Wniosek o zmianę imienia i (lub) nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami.
Wniosek składa się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami kraju mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma być przekazany.
Na zmianę imienia, nazwiska dziecka zgodę wyrażają oboje rodzice, dziecko mające 13 lat również wyraża zgodę na zmianę

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Nysie  – Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok.010 , tel.: 77 4080 628)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska.

Termin załatwienia
Do 1 miesiąca, w szczególnych przypadkach do 2 miesięcy,

Wymagane dokumenty

  • wniosek – formularz USC/3/A lub USC/3/B złożony osobiście,
  • dokument tożsamości (np. dowód osobisty lub paszport),
  • oświadczenie, że w tej samej sprawie nie złożono wniosku wcześniej do innego kierownika USC lub nie została wydana już decyzja odmowna.
  • wskazać kierownika USC gdzie został sporządzony akt urodzenia,
  • wskazać kierownika USC gdzie został sporządzony akt małżeństwa,
  • wskazać kierownika USC gdzie został sporządzony akt urodzenia dziecka,
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie

Opłaty
37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji – wnoszona bezpośrednio przy załatwianiu sprawy w kasie Urzędu Miejskiego bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Opole
nr konta: 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Uwagi

  • zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawicieli ustawowych (rodzice dziecka),
  • osoba ubiegająca się o zmianę imienia lub nazwiska winna zwrócić się osobiście z podaniem do dowolnego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na terenie całej Polski,

 
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.