[USC/8] JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Data publikacji: 17 lipca 2019

Opis procedury:
Medal z okazji „Złotych Godów” przyznawany jest przez Prezydenta RP tylko raz, za przeżyte
w związku małżeńskim 50 lat. Dyplomami honorujemy również „60”  rocznicę pożycia małżeńskiego – dot. mieszkańców gminy Nysa.
Uroczyste spotkanie jubilatów odbywa się w Sali ślubów urzędu Stanu Cywilnego w Nysie  (Budynek Urzędu Miejskiego w Nysie).
USC powiadamia o dacie i godzinie pisemnie.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Nysie  – Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok.010 , tel.: 77 40 80 628)

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.
  • Ustawa o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992r.

 
Termin załatwienia
Od momentu zgłoszenia do momentu wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie upływa około 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty

  • wniosek – formularz USC/8/A
  • dokumenty tożsamości małżonków (dowód osobisty lub paszport),

Opłaty
Bez opłat.
 
Uwagi

  • w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego przyjmowane są zgłoszenia „Złotych Godów” od małżeństw zameldowanych w Nysie na pobyt stały,
  • wniosek w sprawie nadania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie przekazywany jest do Wojewody Opolskiego.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Załączniki

[USC/8/A] Wniosek o zorganizowanie jubileuszu pożycia małżeńskiego
29 KB