[IDG/DG/1/C] REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE WPISU

Data publikacji: 14 grudnia 2021

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Zgłoszenie zawieszenia czy wznowienia wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wznowienia lub wykreślenia  wykonywania działalności gospodarczej (wszystkie czynności dzieją się na wniosek przedsiębiorcy). Data rozpoczęcia zawieszenia lub data wznowienia może być wsteczna, bieżąca lub przyszła.

Wykonywanie działalności gospodarczej można zawiesić na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego,
za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Informację o zawieszeniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem
o zmianę wpisu w ramach rubryki 25 i ewentualnie w części CEIDG-SC., po uprzednich zgłoszeniach w ZUS i US.

 

Celem dokonania zgłoszenia zawieszenia czy wznowienia wykonywania działalności gospodarczej jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z poniższych trybów postępowania:

 • online – poprzez:

– utworzenie konta przedsiębiorcy na portalu www.biznes.gov.pl, zalogowanie się, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie, jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufania,

– bez tworzenia konta przedsiębiorcy na portalu www.biznes.gov.pl. wypełnienie wniosku on-line (jest to wniosek roboczy, anonimowy), zapisanie kodu wniosku
i zaniesienie go do dowolnego urzędu gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Pracownik odnajduje wniosek po kodzie wniosku, drukuje go i przedkłada Przedsiębiorcy do podpisania, a następnie przekształcając go na wniosek elektroniczny, podpisując swoim podpisem elektronicznym, przesyła do CEIDG.

W tym przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy,

 • listem poleconym – wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza,
 • osobiście – w dowolnie wybranym urzędzie gminy na terenie całej Polski zaopatrzony w ważny dokument tożsamość – dowód osobisty, paszport – gdzie pracownik dopełni za ciebie formalności przekształcając go na wniosek elektroniczny, podpisując swoim podpisem elektronicznym, przesyła do CEIDG,
 • za pośrednictwem pełnomocnika dysponującego dokumentem prawnym stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Biuro do Spraw Inwestorów i Działalności Gospodarczej (II piętro, pok. 211, tel. 77 4080550, 564 lub 603).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
  i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Opłaty:

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, ponieważ są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W Urzędzie Miejskim w Nysie nie ma konieczności wypełniania wniosku (o ile platforma CEIDG jest dostępna), ponieważ pracownik wypełnia wniosek bezpośrednio w CEIDG przy Przedsiębiorcy, potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, drukuje
go i przedkłada Przedsiębiorcy do sprawdzenia i podpisu. Wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku. Wniosek jest przesyłany do CEIDG, US, ZUS/KRUS, GUS.

Informacje na temat przedsiębiorcy – wpispublikowane są na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.biznes.gov.pl.

Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca jest zobowiązany do ich aktualizowania i dbania, aby były one zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.

 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG-1 (wniosek główny),
 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • jeżeli rejestracji działalności gospodarczej dokonuje w imieniu Przedsiębiorcy pełnomocnik, do wniosku dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego . Na podstawie art. 1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia
  16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej przedłożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17zł. Pełnomocnictwo udzielone zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu jest zwolnienie z opłaty skarbowej.

Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria
i numer widnieje w pełnomocnictwie.

 

Informacje dodatkowe:

Wniosek CEIDG-1 o wpis do centralnej ewidencji działalności i informacji o działalności gospodarczej – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia zmiany jak również zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności.

 

Do wniosku CEIDG-1 można dołączyć załączniki tematyczne w przypadku:

– większej ilości PKD 2007 – załącznik CEIDG-RD,

– więcej niż jedno dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej – załącznik CEIDG-MW,

– więcej niż jeden rachunek bankowy – załącznik CEIDG-RB,

– więcej niż jedna spółka cywilna – załącznik CEIDG-SC,

– więcej niż jeden pełnomocnik – załącznik CEIDG-PN.

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.biznes.gov.pl

 

Więcej informacji na: