[SO/ED/1/C] REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE WPISU

Data publikacji: 16 lipca 2019

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Rozwoju, który nie zatrudnia pracowników. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia. Należy pamiętać,
iż zawieszenie jest prawnie skuteczne gdy jego minimalny okres to 30 dni (luty 28/29),
a maksymalny do 24 miesięcy. To przedsiębiorca decyduje o długości zawieszonej firmy.  Zawieszenie działalności trwa do momentu złożenia wniosku o wznowienie działalności. Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą może złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej przed planowaną datą wznowienia bądź najpóźniej w dniu wznowienia.

Jeżeli do zawieszonej działalności nie zostanie zgłoszona informacja o wznowieniu lub wpis nie zostanie wykreślony przed upływem 24 miesięcy na wniosek przedsiębiorcy, Minister Rozwoju z urzędu wykreśla wpis z CEIDG.

 

Uwaga! Jeśli nie zdążysz złożyć wniosku o wznowienie wykonywania działalności przed upływem 24 miesięcy, zostaniesz automatycznie (bez uprzedniej informacji, bez wydania decyzji administracyjnej, bez możliwości odwołania) wykreślony z CEIDG! Jeśli chcesz kontynuować działalność sprawdź, kiedy upływa termin zawieszenia i złóż wniosek o jej wznowienie.

 

Obecnie zostało umożliwione przedsiębiorcom zawieszenie działalności gospodarczej zgodnie z art.14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem:

„Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z uprawnienia, przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.”

Więcej informacji na stronie www.zus.pl

Informację o zawieszeniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu wypełniając pola obowiązkowe i pola 26.3.

Informację o wznowieniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu wypełniając pola obowiązkowe i pole 26.4.

Celem dokonania zgłoszenia zawieszenia czy wznowienia wykonywania działalności gospodarczej jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • online – poprzez:

– utworzenie konta przedsiębiorcy na portalu www.ceidg.gov.pl, zalogowanie się, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie, jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufania,

– bez tworzenia konta przedsiębiorcy na portalu www.ceidg.gov.pl. wypełnienie wniosku on-line (jest to wniosek roboczy, anonimowy), zapisanie kodu wniosku
i zaniesienie go do dowolnego urzędu gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Pracownik odnajduje wniosek po kodzie wniosku, drukuje go i przedkłada Przedsiębiorcy do podpisania, a następnie przekształcając go na wniosek elektroniczny, podpisując swoim podpisem elektronicznym, przesyła do CEIDG.

W tym przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy,

 • listem poleconym – wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza,
 • osobiście – w dowolnie wybranym urzędzie gminy na terenie całej Polski zaopatrzony w ważny dokument tożsamość – dowód osobisty, paszport – gdzie pracownik dopełni za ciebie formalności przekształcając go na wniosek elektroniczny, podpisując swoim podpisem elektronicznym, przesyła do CEIDG,
 • za pośrednictwem pełnomocnika dysponującego dokumentem prawnym stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Spraw Obywatelskich (I piętro, pok. 124, tel. 77 4080550 lub 564)

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019r. poz. 1291);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r., poz.1079)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018r. poz. 650).

 

Opłaty:

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

 

UWAGA: Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, ponieważ są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W Urzędzie Miejskim w Nysie nie ma konieczności wypełniania wniosku (o ile platforma CEIDG jest dostępna), ponieważ pracownik wypełnia wniosek bezpośrednio w CEIDG przy Przedsiębiorcy, potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, drukuje go i przedkłada Przedsiębiorcy do sprawdzenia i podpisu. Wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku. Wniosek jest przesyłany do CEIDG, US, ZUS/KRUS, GUS.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.ceidg.gov.pl publikowane są informacje na temat przedsiębiorcy – wpis – potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca jest zobowiązany do jego aktualizowania i dbania, aby zawierał on dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG-1 (wniosek główny),
 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • jeżeli rejestracji działalności gospodarczej dokonuje w imieniu Przedsiębiorcy pełnomocnik, do wniosku dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami). Na podstawie art.1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami) przedłożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17zł. Pełnomocnictwo udzielone zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu jest zwolnienie z opłaty skarbowej.

Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i numer widnieje w pełnomocnictwie.

 

Informacje dodatkowe:

Wniosek CEIDG-1 o wpis do centralnej ewidencji działalności i informacji o działalności gospodarczej – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia zmiany jak również zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności.

 

Do wniosku CEIDG-1 można dołączyć załączniki tematyczne w przypadku:

– większej ilości PKD 2007 – załącznik CEIDG-RD,

– więcej niż jedno dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej – załącznik CEIDG-MW,

– więcej niż jeden rachunek bankowy – załącznik CEIDG-RB,

– więcej niż jedna spółka cywilna – załącznik CEIDG-SC,

– więcej niż jeden pełnomocnik – załącznik CEIDG-PN.

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl

 

Obywatele państw z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie składania wniosku muszą przedłożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów, (oryginał bądź urzędowo potwierdzoną kopie do wglądu), potwierdzających prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:

 • kartę pobytu stałego / osiedlenia się + Paszport (o ile posiada)
 • kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 dla rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydanego przez inne państwo członkowskie oraz zamiaru wykonywania pracy lub działalności gospodarczej, podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium RP lub innych okoliczności)
  + Paszport (o ile posiada)
 • kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 144 (student pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich)
  + Paszport (o ile posiada)
 • kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 159 ust. 1,
  z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d, art. 159 ust. 3 i 4 (połączenie z rodziną) + Decyzja pobytowa małżonka Wnioskodawcy oraz aktualny akt zawarcia małżeństwa + Paszport Wnioskodawcy (jeżeli posiada)
 • kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 158 ust. 1 pkt 1 (małżeństwo z obywatelem polskim) + aktualny akt zawarcia małżeństwa + Paszport (jeżeli posiada),
 • kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 142 (kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG)
  + Paszport (jeżeli posiada),
 • dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + Paszport (jeżeli posiada),
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
  lub posiadać dokument stwierdzający fakt, że Korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej + Paszport (jeżeli posiada),
 • dokument stwierdzającym status uchodźcy,
 • ważną Kartę Polaka + Paszport.

 

Więcej informacji na:

Załączniki

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
122 KB
CEIDG-1 wniosek głowny
81 KB
wzór pełnomocnictwa
217 KB