[IDG/DG/3/B] ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Data publikacji: 17 grudnia 2021

Opis procedury:

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej może uzyskać zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych po uprzednim złożeniu właściwie wypełnionego wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Biuro ds. Inwestorów i Działalności Gospodarczej

(pok. 211, tel. 77 4080564)

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Termin załatwienia:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia
  – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Nysa.

 

Opłaty

 • Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:
 •   43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
 • 175 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu

Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Nysy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji/zezwolenia.

Link do usługi elektornicznej na platformie ePUAP

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych