[SO/ED/3/C] ZGŁOSZENIE ZMIAN STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO W STOSUNKU DO DANYCH ZAWARTYCH W ZEZWOLENIU

Data publikacji: 11 lipca 2019

Opis procedury:

Przedsiębiorca dysponujący zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie 14 dni dokonuje zgłoszenia zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych w nim zawartych, a dotyczących:

  • likwidacji punktu sprzedaży,
  • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  • zmiany składu osobowego spółki cywilnej,
  • innej zmiany (np. zmiany nazwy przedsiębiorcy, zmiana nazwy punktu sprzedaży itp.)

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie –Wydział Spraw Obywatelskich (pok. 124, tel. 77 4080564)

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U.  z 2019r. poz. 2277 ze zm.).

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.  poz. 256).

Wymagane dokumenty

–  wniosek/zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego.

Opłaty: Bez opłat.

Uwagi

  • niezachowanie terminu 14 dniowego obciąża przedsiębiorcę
  • po uprawomocnieniu się decyzji nastąpi weryfikacja poprawności wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu   za pośrednictwem Burmistrza Nysy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Link do usługi elektornicznej na platformie ePUAP

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Załączniki

Procedury, opłaty
307 KB
Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawyrtych w zezwoleniu
30 KB