[FN/FP/13] ZAŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE ZALEGŁOŚĆ

Data publikacji: 2 stycznia 2021
Opis procedury
Aby otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości należy złożyć wniosek.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 21 zł

Płatność
Wymaganą opłatę skarbową  można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy ING BŚ O/Opole nr

18  1050  1504  1000  0022  8890  6809

Podstawa prawna

  • art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa

Kontakt
Wydział Finansowy, pok. 13 – (parter), tel. 774080557 lub 774080543

Link do usługi elektronicznej na platformie ePUAP

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych