[FN/FP/4] PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Data publikacji: 24 stycznia 2022

Opis procedury

 • Podmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 • jest bez tytułu prawnego.

Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości

 1. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
 2. dla budowli – 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,
 3. dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

Wybrane definicje z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 1. budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
 2. budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 3. powierzchnia użytkowa budynku – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej obowiązane są składać właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 3. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.
 4. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 5. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.

Terminy płatności

 1. dla osób prawnych – w miesięcznych ratach w terminie do 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 31 stycznia,
 2. dla osób fizycznych:
 • 15 marzec,
 • 15 maj,
 • 15 wrzesień,
 • 15 listopad.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa,

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach

Płatności
Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie lub na indywidualny rachunek bankowy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 2. UCHWAŁA NR XXXII49220 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Kontakt
Wydział Finansowy:

 1. Osoby fizyczne – pok. 34, tel. 77 40 80 610
 2. Osoby prawne  – pok. 36, tel. 77 40 80 538

(Do wypełnienia elektronicznie deklaracji wymagany program Adobe Acrobat Reader DC funkcja narzędzia wypełnij i podpisz. Zachęcamy również do składnia deklaracji przez portal ePUAP)

 

 

Załączniki

UCHWAŁA NR LXVI98622 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – obowiązuje na 2023 r..pdf Rozmiar: 2.12 MB DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf Rozmiar: 80.10 KB ZDN-1 - załącznik do deklaracji.pdf Rozmiar: 42.85 KB ZDN-2 - załącznik do deklaracji.pdf Rozmiar: 42.66 KB UCHWAŁA NR XXXII49220 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – obowiązuje na 2021, 2022 r...pdf Rozmiar: 1.55 MB UCHWAŁA NR L/749/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/492/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. obowiązuje od 2022 r..pdf Rozmiar: 2.10 MB Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_na_rok_2016r.pdf Rozmiar: 1,014.10 KB Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_na_rok_2017_2018_i_2019.pdf Rozmiar: 1,013.16 KB dn1-01-23.pdf Rozmiar: 80.10 KB in1-01-23.pdf Rozmiar: 62.05 KB Informacja_o_nieruchomosciach_i_obiektach_budowlanych_o_gruntach_i_o_lasach.pdf Rozmiar: 726.79 KB mf-broszura-dn-1.pdf Rozmiar: 927.87 KB mf-broszura-in-1.pdf Rozmiar: 794.94 KB Uchwala_Nr_XV_252_19_Rady_Miejskiej_w_Nysie_z_dnia_30_pazdziernika_2019_r_w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_nieruchomosci_obowiazuje_w_2020r.pdf Rozmiar: 253.13 KB Zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomosci_na_rok_2017_2018_i_2019.pdf Rozmiar: 984.28 KB Zalacznik_do_informacji_o_nieruchomosciach_i_obiektach_budowlanych_o_gruntach_i_o_lasach.pdf Rozmiar: 710.75 KB zdn1-01-17.pdf Rozmiar: 42.85 KB zdn2-01-13.pdf Rozmiar: 42.66 KB zin1-01-16.pdf Rozmiar: 36.68 KB zin2-01-12.pdf Rozmiar: 36.60 KB zin3-01-11.pdf Rozmiar: 32.22 KB