[FN/FP/4] PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Data publikacji: 16 grudnia 2020

Opis procedury

 • Podmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 • jest bez tytułu prawnego.

Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości

 1. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
 2. dla budowli – 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,
 3. dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

Wybrane definicje z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 1. budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
 2. budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 3. powierzchnia użytkowa budynku – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej obowiązane są składać właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 3. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.
 4. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 5. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.

Terminy płatności

 1. dla osób prawnych – w miesięcznych ratach w terminie do 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 31 stycznia,
 2. dla osób fizycznych:
 • 15 marzec,
 • 15 maj,
 • 15 wrzesień,
 • 15 listopad.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa,

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach

Płatności
Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie lub na indywidualny rachunek bankowy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 2. UCHWAŁA NR XXXII49220 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Kontakt
Wydział Finansowy:

 1. Osoby fizyczne – pok. 34, tel. 77 40 80 610
 2. Osoby prawne  – pok. 36, tel. 77 40 80 538

(Do wypełnienia elektronicznie deklaracji wymagany program Adobe Acrobat Reader DC funkcja narzędzia wypełnij i podpisz. Zachęcamy również do składnia deklaracji przez portal ePUAP)

Link do usługi elektronicznej na platformie ePUAP

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – Ministerstwo Finansów

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości – Ministerstwo Finansów

Załączniki

UCHWAŁA NR XXXII49220 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – obowiązuje na 2021 r.
2 MB
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI obowiązuje od 01.07.2019r.
80 KB
ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
43 KB
ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
43 KB
Uchwała Nr XV/252/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości obowiązuje w 2020r.
253 KB
BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI”
928 KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2017, 2018 i 2019
1 013 KB
Uchwała XXVII/411/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje w 2017, 2018 i 2019
272 KB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2017, 2018 i 2019
984 KB
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
727 KB
BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH”
795 KB
IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH obowiązuje od 01.07.2019r.
62 KB
ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
37 KB
ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
37 KB
ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
32 KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
711 KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2016r.
1 014 KB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2016r.
984 KB
Uchwała XIV/188/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 2016r.
259 KB