[FN/FP/5] PODATEK LEŚNY

Data publikacji: 8 stycznia 2024

Opis procedury

Podmiot opodatkowania podatkiem leśnym

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

  1. właścicielami lasów,
  2. posiadaczami samoistnymi lasów,
  3. użytkownikami wieczystymi lasów,

posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zasady ustalania podatku

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów, wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.
Zgodnie z art. 4 ust 5 ustawy o podatku leśnym Rada gminy jest upoważniona do obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej obowiązane są składać właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Terminy płatności

 1. Dla osób prawnych – w miesięcznych ratach w terminie do 15 każdego miesiąca
 2. Dla osób fizycznych:
 • 15 marzec,
 • 15 maj,
 • 15 wrzesień,
 • 15 listopad

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa,

Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych,
 2. Informacja o lasach dla osób fizycznych.

Płatności
Podatek leśny  można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie, na indywidualny rachunek bankowy, w sołectwach u inkasenta – Sołtysa

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym

Kontakt
Wydział Finansowy:

 1. Osoby prawne – pok. 36, tel. 77 40 80 538
 2. Osoby fizyczne – pok. 36, tel. 77 40 80 540

(Do wypełnienia elektronicznie deklaracji wymagany program Adobe Acrobat Reader DC funkcja narzędzia wypełnij i podpisz. Zachęcamy również do składnia deklaracji przez portal ePUAP)

Link do usługi elektronicznej na platformie ePUAP

IL-1 Informacja o lasach – Ministerstwo Finansów

DL-1 Deklaracja na podatek leśny – Ministerstwo Finansów

Załączniki

Uchwała nr LXXXII/1181/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa - obowiązuje na 2024 rok.pdf Rozmiar: 192.68 KB UCHWAŁA NR LXVI/987/22 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa – obowiązuje na 2023 r..pdf Rozmiar: 2.10 MB UCHWAŁA NR L/748/21 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa - obowiązuje na rok 2022.pdf Rozmiar: 1.57 MB UCHWAŁA NR XXXII/488/20 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa - obowiązuje na rok 2021.pdf Rozmiar: 1.62 MB Uchwała NR XVII/278/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa - obowiązuje na 2020 rok.pdf Rozmiar: 249.88 KB Uchwala nr LIX/887/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa - obowiązuje na 2019 rok.pdf Rozmiar: 269.03 KB DL - 1 - deklaracja na podatek leśny - osoby prawne.pdf Rozmiar: 51.46 KB ZDL - 1 - załącznik do deklaracji - osoby prawne.pdf Rozmiar: 32.62 KB ZDL - 2 - załącznik do deklaracji - osoby prawne.pdf Rozmiar: 32.48 KB DL - 1 - Deklaracja na podatek leśny na rok 2019 - osoby prawne.pdf Rozmiar: 666.14 KB Załącznik do deklaracji na podatek leśny na rok 2019 - osoby prawne.pdf Rozmiar: 638.73 KB IL - 1 - informacja o lasach - osoby fizyczne.pdf Rozmiar: 42.36 KB ZIL - 1 - załącznik do informacji - osoby fizyczne.pdf Rozmiar: 32.29 KB ZIL - 2 - załącznik do informacji - osoby fizyczne.pdf Rozmiar: 32.17 KB ZIL - 3 - załącznik do informacji - osoby fizyczne.pdf Rozmiar: 32.16 KB IN - 1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych o gruntach i o lasach na rok 2019 - osoby fizyczne.pdf Rozmiar: 726.79 KB Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i lasach na rok 2019 - osoby fizyczne.pdf Rozmiar: 710.75 KB Broszura do formularza DL.pdf Rozmiar: 809.90 KB Broszura do formularza IL.pdf Rozmiar: 673.93 KB