[FN/FP/5] PODATEK LEŚNY

Data publikacji: 16 grudnia 2020

Opis procedury

Podmiot opodatkowania podatkiem leśnym

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

  1. właścicielami lasów,
  2. posiadaczami samoistnymi lasów,
  3. użytkownikami wieczystymi lasów,

posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zasady ustalania podatku

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów, wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.
Zgodnie z art. 4 ust 5 ustawy o podatku leśnym Rada gminy jest upoważniona do obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej obowiązane są składać właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Terminy płatności

 1. Dla osób prawnych – w miesięcznych ratach w terminie do 15 każdego miesiąca
 2. Dla osób fizycznych:
 • 15 marzec,
 • 15 maj,
 • 15 wrzesień,
 • 15 listopad

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa,

Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych,
 2. Odpis KRS – dla osób prawnych
 3. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
 4. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i lasach.

Płatności
Podatek leśny  można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie lub na indywidualny rachunek bankowy.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
– Uchwała nr XXXII/488/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 02.12.2020 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa

Kontakt
Wydział Finansowy:

 1. Osoby prawne – pok. 36, tel. 77 40 80 538
 2. Osoby fizyczne – pok. 36, tel. 77 40 80 540

(Do wypełnienia elektronicznie deklaracji wymagany program Adobe Acrobat Reader DC funkcja narzędzia wypełnij i podpisz. Zachęcamy również do składnia deklaracji przez portal ePUAP)

Link do usługi elektronicznej na platformie ePUAP

IL-1 Informacja o lasach – Ministerstwo Finansów

DL-1 Deklaracja na podatek leśny – Ministerstwo Finansów

Załączniki

Uchwała XXXII/488/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 02.12.2020 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podaktu leśnego na obszarze Gminy Nysa
2 MB
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY obowiązuje od 01.07.2019r.
51 KB
ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
33 KB
ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
32 KB
IL-1 INFORMACJA O LASACH
42 KB
ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
32 KB
ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
32 KB
ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
32 KB
Uchwała Nr XVII/278/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy - obowiązuje w 2020 r.
250 KB
BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY”
810 KB
Uchwała nr LIX 887 18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna
269 KB
Deklaracja na podatek leśny
666 KB
Uchwała Nr XLIV/654/17 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie obnizenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
237 KB
Uchwała XXVII/412/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
255 KB
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
727 KB
BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O LASACH”
674 KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
711 KB
Załącznik do deklaracji na podatek leśny
639 KB
Uchwała XIV/190/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
239 KB