[FN/FP/7] OPŁATA TARGOWA

Data publikacji: 8 stycznia 2024

Opis procedury

 • Przedmiot opłaty targowej

Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach (niezależnie od tego, czy jest to targowisko prowadzone przez gminę, czy osobę prywatną).

 • Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty targowej

Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty targowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

 • Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na targowisku, a przynajmniej z wyjściem z ofertą sprzedaży, polegającą na wystawieniu towaru. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

 • Zwolnienia

Zwolnione są (z mocy ustawy) od opłaty targowej osoby fizyczne, osób prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Poza zwolnieniami ustawowymi z opłaty targowej zwolniona jest sprzedaż towarów:

– prowadzona na imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Nysa lub jej jednostki organizacyjne, w tym spółki;

– prowadzona na terenie określonym w umowie dzierżawy lub najmu gruntu zawartej z Gminą Nysa, jej jednostkami organizacyjnymi lub spółkami, w tym podmiotem prowadzącym Targowisko Miejskie w Nysie.

Terminy i płatności

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

 • Na terenie Targowiska Miejskiego w Nysie opłata targowa pobierana jest przez pracowników podmiotu prowadzącego Targowisko Miejskie.
 • Do pobierania opłaty targowej na inkasentów opłaty targowej wyznaczono:
  na terenie miasta – Agencja Rozwoju Nysy Spółka z o.o. z siedzibą w Nysie, a na terenie sołectw
  – sołtysów.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Wymagane dokumenty
Prowadzenie sprzedaży w handlu okrężnym na terenie miasta i gminy Nysa poza terenem Targowiska Miejskiego w Nysie przy ul. Łukasińskiego, wymaga uzyskania zgody właściciela danego terenu.

Płatność
Opłata targowa jest opłatą dzienną tzn., że każdy prowadzący handel na terenie gminy, ma obowiązek jej uiszczania codziennie i nie może jej wnieść z góry (np. z góry za miesiąc).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 3. Uchwała Nr XVII/240/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
 4. Uchwała Nr XXII/331/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/240/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej.

Kontakt
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Nysie, parter – pokój 36, tel. 77 4080538.