[PS/KZ/2] ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Data publikacji: 20 kwietnia 2023

Opis procedury:

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy, jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Nysy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia do pobrania w Urzędzie Miejskim w Nysie (pok. 221) lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Termin załatwienia sprawy:

Burmistrz Nysy wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

Wymagane dokumenty:

Kompletny, wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej złożony nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:

  • Kopii aktualnych protokołów z kontroli sprawdzającej stan techniczny obiektu, w którym impreza masowa będzie się odbywać.
  • Dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej, na którą wstęp jest odpłatny.

 Opłaty:

  • opłata skarbowa od wydania zezwolenia – 82 zł,
  • opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Nysa nr 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

Uwagi:

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia organizatora od uzyskania zgody zarządzającego terenem na jej zorganizowanie.

Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz zostaje wydane zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.

 Kontrola imprez:

W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta, następuje kontrola zgodności przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu. Burmistrz Miasta upoważniony jest również do kontroli imprez masowych niebędących imprezami podwyższonego ryzyka.

W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrza Miasta może przerwać imprezę masową.

Przepisy karne:

Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia, niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.