INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Data publikacji: 17 lipca 2019

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rozwoju Wsi

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa

 

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące wyroby zawierające azbest

 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
„Informacja o wyrobach zawierających azbest” powinna zawierać wynik inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest sporządzonej poprzez spis z natury i zostać wypełniona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w  zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

W „Informacji o wyrobach zawierających azbest” określa się m.in. stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych obliczony według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają w formie pisemnej Burmistrzowi Nysy, a osoby prawne Marszałkowi Województwa. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Do Informacji należy dołączyć:

pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy składający Informację działa w imieniu innej osoby;

dowód wniesionej opłaty skarbowej.

 

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

 

Opłaty:
Przyjęcie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia Informacji.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty wpływu kompletnej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

 

Podstawa prawna:
Art. 162 i 346 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

 

Uwagi:
Osoba, która wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) nie przekazuje okresowo właściwym organom informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, podlega karze grzywny.

Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi dopuszcza się w terminie do dnia 31 grudnia 2032r. Przy wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać wyniki przeprowadzonych kontroli oraz „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.