Inwazyjne gatunki obce (IGO) – Barszcz Sosnowskiego

Data publikacji: 10 lipca 2024
Kogo dotyczy

Podmiot władający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, władające nieruchomością położoną w gminie Nysa, na terenie której stwierdzono obecność inwazyjnego gatunku obcego.

Sposób zgłoszenia obecności
IGO w środowisku

Kto na terenie gminy Nysa zauważy inwazyjny gatunek obcy (IGO) niezwłocznie zgłasza ten fakt Burmistrzowi Nysy.
Zgłoszenia dokonuje się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej
(na elektroniczną skrzynkę podawczą lub za pomocą poczty elektronicznej).
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Nysie na platformie
ePUAP: /cokk0k251c/SkrytkaESP
Adres e-mail: nysa@www.nysa.pl
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Nysie, ul Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Treść zgłoszenia

Zgłoszenie obecności w środowisku inwazyjnego gatunku obcego musi zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres lub siedzibę, lub adres poczty elektronicznej, lub numer telefonu zgłaszającego;
  2. nazwę np. barszcz Sosnowskiego lub inną nazwę IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski;
  3. liczbę okazów IGO lub określenie zajmowanej przez nie powierzchni, o ile jest to możliwe do ustalenia;
  4. miejsce i datę stwierdzenia obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski;
  5. fotografię potwierdzającą obecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski.
Weryfikacja zgłoszenia
  1. Burmistrz Nysy dokonuje weryfikacji formalnej zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne Burmistrz Nysy wzywa zgłaszającego do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawia zgłoszenia bez rozpoznania.
  2. Zgłoszenie obecności w środowisku barszczu Sosnowskiego zostanie przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, który wprowadza informacje do Centralnego Rejestru Danych o IGO.
Procedura

Po otrzymaniu informacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
o wprowadzeniu do Rejestru IGO zgłoszenia, Burmistrz Nysy ustala podmiot odpowiedzialny za zwalczanie barszczu Sosnowskiego i informuje go o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych.

Termin załatwienia sprawyPodmiot władający nieruchomością ma obowiązek, we własnym zakresie, eliminacji inwazyjnego gatunku obcego w terminie roku od dnia otrzymania od Burmistrza Nysy informacji o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych w stosunku do barszczu Sosnowskiego.
Pouczenie
  1. W przypadku gdy podmiot władający nie przeprowadził działań zaradczych we własnym zakresie w terminie roku licząc od dnia otrzymania informacji
   o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych w stosunku do barszcz Sosnowskiego, będącego inwazyjnym gatunkiem obcym, Burmistrz Nysy może, na koszt podmiotu władającego przeprowadzić działania zaradcze.
  2. Podmiot władający niezwłocznie po otrzymaniu od Burmistrza Nysy informacji o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych w stosunku do barszczu Sosnowskiego, może wystąpić do Burmistrza Nysy z wnioskiem o zwolnienie
   z obowiązku przeprowadzenia działań zaradczych we własnym zakresie. Burmistrz Nysy, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot władający wyraża swoje stanowisko.
Opłaty

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa lub prokury należy uiścić opłatę skarbową
w wysokości: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski O/Opole:

18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Tryb odwoławczyOd decyzji Burmistrza Nysy służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nysy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawa Prawna
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów (Dz. U. z 2022 poz. 2649);
  2. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 poz. 1589, ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572 ze zm.);
  4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 poz. 2505 ze zm.).