[PP/1] USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Data publikacji: 11 lipca 2019

Opis procedury:

aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć właściwie wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Planowania Przestrzennego (IIp., pok. 223, tel. 77 4080561)

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293, ze zmianami),
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

Termin odpowiedzi:

załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256, ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

– wniosek o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego,
– 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Nysie z oznaczeniem na 1 egzemplarzu granic terenu objętego wnioskiem oraz obszaru oddziaływania inwestycji,
– opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania – część graficzna i opisowa inwestycji,
– wykaz działek w przypadku inwestycji liniowych,
– w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu wnioskodawcy,
– w przypadku składania wniosku przez osobę prawną – „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” KRS lub Statut (Regulamin) Stowarzyszenia,
– dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
– decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeżeli jest wymagana przepisami odrębnymi,
– zapewnienia dostawy lub warunki techniczne wydane przez dysponentów sieci – w przypadku realizacji nowej infrastruktury technicznej,
– umowy zawarte między dysponentami sieci a inwestorem – w przypadku uzbrojenia istniejącego.

Opłaty:
– opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 598,00 zł (opłata nie dotyczy wnioskodawcy będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu objętego wnioskiem),
– opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Uwagi:

w przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Nysy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki

Druk A - ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
697 KB