[PP/6] ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data publikacji: 26 stycznia 2022

Opis procedury:
Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741, ze zm.). Zgodnie z art. 27 ww. ustawy, procedurę tę stosuje się także do zmiany planu miejscowego. Zmiana planu miejscowego polega na przeprowadzeniu procedury zmierzającej do uchwalenia nowego planu, który wraz z wejściem w życie zastępuje dotychczasowy plan miejscowy.

Treść wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w planie należy sformułować indywidualnie, na piśmie. Do rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek taki nie jest wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu K.p.a., a ma on jedynie charakter postulatywny. Nie jest określony przepisami termin, w jakim wniosek powinien zostać rozpatrzony. Wszystkie wnioski o zmianę lub sporządzenie planu miejscowego rejestrowane są w prowadzonym przez tut. organ rejestrze wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz dokonuje oceny aktualności studium oraz planów miejscowych. W celu oceny aktualności planów miejscowych, Burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, a także decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Przekazuje Radzie Miejskiej wyniki analiz, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje odpowiednie działania.

Wynikiem wykonanych analiz jest zarządzenie Burmistrza nr 1920/2018 z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nysa na lata 2019 – 2023”. Z ww. zarządzeniem można zapoznać się pod poniższym linkiem:
https://nysa.eu/urzad/ogloszenia-dotyczace-planowania-przestrzennego/wieloletni-program-sporzadzania-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-na-terenie-gminy-nysa-na-lata-2019-2023/ Program ten opracowywany jest przez Burmistrza raz na kadencję. Integralną częścią tego programu jest harmonogram sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa 2019-2023, który to wskazuje obszary, dla których sporządzane będą miejscowe plany w kolejnych latach.

W przypadku stwierdzenia konieczności sporządzenia zmiany przedmiotowego planu, termin przystąpienia do jego sporządzenia wyniknie z wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z woli podjęcia przez Radę Miejską stosownej uchwały intencyjnej. W sytuacji uznania zmiany planu miejscowego za konieczną Burmistrz dokonuje analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych (art. 14 ust. 5 ustawy), następnie kieruje do Rady Miejskiej wniosek o podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia bądź zmiany planu (art. 14 ust. 4 ustawy). Po rozpoznaniu wniosku Rada Miejska podejmuje stosowną uchwałę intencyjną. Integralną częścią uchwały, o której mowa wyżej jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu (art. 14 ust. 1 i 2).

Należy we własnym zakresie śledzić informacje i ogłoszenia o rozpoczęciu procedury planistycznej dotyczącej zmiany planu dla danego terenu, o terminie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu oraz o terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej. Uzyskanie informacji, czy złożony wniosek został uwzględniony jest możliwe na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. W tym celu należy zapoznać się z projektem planu zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem www.nysa.eu (Ogłoszenia dot. planowania przestrzennego) lub osobiście w siedzibie urzędu w terminie i godzinach wskazanych w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. Jeżeli wnioskowana zmiana nie została uwzględniona, jest możliwe wniesienie uwagi dotyczącej rozwiązań przyjętych w projekcie planu – w terminie określonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu. Uwagi rozpatrywane są przez Burmistrza Nysy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. O sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu rozstrzyga Rada Miejska, podejmując uchwałę w sprawie zmiany planu. Jeżeli wnioskowana zmiana przeznaczenia terenu została uwzględniona, obowiązuje dopiero po uchwaleniu i wejściu w życie zmiany planu.

(Informacje na temat obszarów gminy Nysa objętych planami miejscowymi wraz ze stosownymi numerami uchwał uzyskać można w Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem: www.nysa.e-mapa.net).

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Nysie – Wydział Planowania Przestrzennego (IIp., pok. 223, tel. 77 4080571).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741, ze zm.).

Termin odpowiedzi:
Termin zmiany / sporządzenia planu miejscowego nie jest możliwy do określenia.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sformułowany indywidualnie. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu), a także podpis osoby składającej wniosek lub osoby reprezentującej firmę. Ponadto, z treści wniosku musi wynikać jednoznaczne określenie terenu, będącego przedmiotem wniosku (z podaniem numeru działki, obrębu i adresu nieruchomości) oraz zakres proponowanej zmiany w planie miejscowym. Wskazane jest dołączenie załącznika graficznego z zaznaczonym terenem, którego dotyczy wniosek.