WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Data publikacji: 19 lipca 2019

Wniosek na dowód osobisty składamy osobiście

Od dnia 27 lipca 2021 r. nie można złożyć wniosku przez internet.

Złożenie wniosku przez internet dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia, będzie możliwe z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Data uruchomienia usługi zostanie podana w późniejszym terminie

Wymagane dokumenty

–   wniosek składany osobiście (wniosek w załączniku – proszę drukować dwustronnie)
–   do wniosku składanego osobiście w formie papierowej należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy, z zamkniętymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

Opłaty
Bez opłat.


Termin załatwienia
30 dni

Uwagi
–    w imieniu osoby niepełnoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
–    za osobę ubezwłasnowolnioną wniosek składa opiekun prawny,
–    odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście, osoby niepełnoletnie powyżej 5 roku życia, którym wniosek był składany elektronicznie również muszą być przy odbiorze,

–    odbioru dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych dokonuje rodzic albo opiekun prawny, a jeśli osoba posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dowód odbiera ta osoba, rodzic lub kurator,
–    osoba odbierająca nowy dowód przekłada dotychczasowy dowód osobisty, chyba, że została zgłoszona jego utrata,
–    osoba niepełnosprawna lub obłożnie chora może zgłosić do Urzędu niemożność złożenia wniosku w organie gminy i wówczas przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu jej pobytu. Złożenie wniosku w tym trybie powoduje, że odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru tego dowodu.

Wymóg obecności wnioskodawcy przy składaniu wniosku
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.


Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nysy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Podawczym.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1000). Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2019 r. poz. 224), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego ((Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 17 (parter).

Kontakt
tel.: 774080531, fax:774080503

 

Załączniki

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
230 KB
Wniosek o zgłoszeniu utraty dowodu osobistego
121 KB