WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Data publikacji: 28 stycznia 2022

Wniosek na dowód osobisty składamy osobiście

Można już składać wniosek drogą elektroniczną dla dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.

Wymagane dokumenty

–   wniosek składany osobiście (wniosek w załączniku – proszę drukować dwustronnie),
–   do wniosku składanego osobiście w formie papierowej należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy, z zamkniętymi ustami.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele (szerokość x wysokość)
i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

Opłaty
Bez opłat.

Termin załatwienia
30 dni

Uwagi
–    w imieniu osoby niepełnoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,

–    za osobę ubezwłasnowolnioną wniosek składa opiekun prawny,

–    odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście, osoby niepełnoletnie powyżej 5 roku życia, którym wniosek był składany elektronicznie również muszą być przy odbiorze,

–    odbioru dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych dokonuje rodzic albo opiekun prawny, a jeśli osoba posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dowód odbiera ta osoba, rodzic lub kurator,

–    osoba odbierająca nowy dowód przekłada dotychczasowy dowód osobisty, chyba, że została zgłoszona jego utrata,

–    osoba niepełnosprawna lub obłożnie chora może zgłosić do Urzędu niemożność złożenia wniosku w organie gminy i wówczas przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu jej pobytu. Złożenie wniosku w tym trybie powoduje, że odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru tego dowodu.

 

Wymóg obecności wnioskodawcy przy składaniu wniosku

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.


Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nysy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Kancelarii – Informacji.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022r. poz. 671, ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r.  w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021r. poz. 1865), Zmiana Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 17 (parter).

Kontakt

 

telefon: 774080531