WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Data publikacji: 19 lipca 2019

Wymagane dokumenty

–    wniosek składany osobiście (wniosek w załączniku – proszę drukować dwustronnie)
–    do wniosku składanego osobiście w formie papierowej należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy, z zamkniętymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
–    do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492×633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB; fotografia winna spełniać pozostałe wymogi określone dla fotografii dołączonej do wniosku papierowego,
–    osoba składająca wniosek osobiście, przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport,


Opłaty
Bez opłat.


Termin załatwienia
30 dni

Uwagi
–    w imieniu osoby niepełnoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
–    za osobę ubezwłasnowolnioną wniosek składa opiekun prawny,
–    odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście,
–    w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną odbiór dowodu osobistego również osobisty,
–    odbioru dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych dokonuje rodzic albo opiekun prawny, a jeśli osoba posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dowód odbiera ta osoba, rodzic lub kurator,
–    osoba odbierająca nowy dowód przekłada dotychczasowy dowód osobisty, chyba, że została zgłoszona jego utrata,
–    osoba niepełnosprawna lub obłożnie chora może zgłosić do Urzędu niemożność złożenia wniosku w organie gminy i wówczas przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu jej pobytu. Złożenie wniosku w tym trybie powoduje, że odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru tego dowodu.

Wymóg obecności wnioskodawcy przy składaniu wniosku
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.


Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nysy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Podawczym.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2019 r. poz. 224), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego ((Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 17 (parter).

Kontakt
tel.: 774080531, fax:774080503

Załączniki

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
230 KB
Wniosek o zgłoszeniu utraty dowodu osobistego
121 KB