ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP ORAZ POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Data publikacji: 19 lipca 2019

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Parter Urzędu Miejskiego
Komórka Ewidencji Ludności:
Pokój 18, telefon (77) 40 80 606
Pokój 19, telefon (77) 40 80 637


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do wymeldowania się.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek – Piątek godz. 7.00 – 15.00


Uwagi:

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót  w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1397);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2019 r., poz. 700 ze zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • Formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP’’
  • Formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy”
  • dowód osobisty lub paszport