WNIOSEK O ZWROT OPŁAT ZA PARKOWANIE SPP W NYSIE W SOBOTY

Data publikacji: 19 lipca 2019

Procedura dotycząca zasad, trybu i warunków dokonywania przez Urząd Miejski w Nysie zwrotu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Nysie w soboty w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 30.06.2016r.

W związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 stycznia 2017 r. sygn. akt II SA/Op 297/16 stwierdzającego nieważność Uchwały Rady Miasta Nysa z dnia 12 grudnia 2003 r. nr XVII/277/03 w sprawie ustalenia w Nysie strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, i spowodowaną tym koniecznością dokonywania zwrotu opłat pobranych za parkowanie w SPP w soboty w okresie od dnia 01.01.2012r, do dnia 30.06.2016r. informuję, że:

1. Zwrot opłat wniesionych przez kierowców parkujących w Strefie Płatnego Parkowania w Nysie w soboty będzie dotyczył wszystkich potwierdzonych opłat wniesionych przez kierowców oraz opłat dochodzonych na drodze egzekucji administracyjnej przez Urząd Miejski w Nysie.

2. Podstawą dokonania zwrotu opłaty będzie złożenie wniosku z udokumentowaniem przez wnioskodawcę dokonania opłaty za postój lub postoje w SPP, w sposób nie budzący wątpliwości co do wysokości wniesionej opłaty w soboty, w okresie o którym mowa wyżej.

3. Wnioski mogą być składane z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr  1.

4. Po ocenie pozytywnej i zweryfikowaniu wniosku  Wydział GKD przekaże  wniosek do Wydziału Finansowego w celu wypłaty wpłaconych opłat za parkowanie.

5. W przypadku negatywnej  oceny wniosku udzielona zostanie  pisemna odpowiedź wnioskodawcy.

6. Zwrot opłaty następować będzie w formie przelewu na nr rachunku bankowego wskazanego przez wnioskodawcę lub w gotówce w Kasie Urzędu Miejskiego w Nysie  przy ul. Kolejowej 15 czynnej w dni robocze w godzinach 07.00 – 14.00.

Załączniki

wniosek
40 KB