Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data publikacji: 9 marca 2023

Dnia 1 marca 2023 r. w generatorze wniosków pod adresem ngo.nysa.eu (data złożenia w tut. Urzędzie 6 marca 2023 r.) Fundacja Plan B z siedzibą: 48-303 Nysa, ul. Marii Rodziewiczówny 18B złożyła ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 – pt. „Kurs kompetencji rodzicielskich” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1).

Zgodnie z art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu.

Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 16 marca 2023 r. w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: m.majdanska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.

załącznik nr 1: oferta