Zarządzenie nr 1308/2022 Burmistrza Nysy – konkurs przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji: 11 stycznia 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1308/2022 Burmistrza Nysy z dnia 10 stycznia 2022 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii na rok 2022 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie