Zarządzenie nr 491/2019 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 31 grudnia 2019

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 491/2019 Burmistrza Nysy z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży

Wraz z:

  1. Wzorem oferty
  2. Oświadczeniem – Załącznikiem do oferty
  3. Wzorem sprawozdania

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie