Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Nysa

Data publikacji: 10 czerwca 2024

BURMISTRZ NYSY

Nysa,  10.06.2024 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Nysa

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nysie uchwały nr LXXXVIII/1279/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nysa. Plan ogólny gminy Nysa sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy Nysa, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego w terminie do 10.07.2024 r.

Wniosek do projektu planu ogólnego, składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres: Wydział Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Nysie, ul Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem platformy ePUAP), w szczególności poczty elektronicznej e-mail na adres: nysa@www.nysa.pl, na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509)) w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (https://bip.nysa.pl) w zakładce: Urząd Miejski – Planowanie Przestrzenne – Plan ogólny.

Składający wniosek do projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Stosownie do art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy odziaływania planu na środowisko, w ww. terminie.

Wnioski do prognozy odziaływania planu na środowisko należy składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres nysa@www.nysa.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nysy.

W trakcie całego okresu zbierania wniosków do projektu planu ogólnego możliwe będzie uzyskanie informacji na temat sporządzanego planu ogólnego w Wydziale Planowania Przestrzennego oraz pod nr telefonu: (77) 40 80 571.

Szczegółowe informacje o pracach nad projektem planu ogólnego gminy Nysa publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (https://bip.nysa.pl) w zakładce: Urząd Miejski – Planowanie Przestrzenne – Plan ogólny.

Z up. BURMISTRZA

     Marek Rymarz

 Z-ca BURMISTRZA

 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
  • we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Nysa, poprzez adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych takim jak usługodawca pocztowy, organy kontrolne, dostawcy usług IT, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.