Ogłoszenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji: 11 kwietnia 2022

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NYSY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nysie uchwał:

 • nr XLVI/690/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Powstańców Śląskich, Marii Rodziewiczówny, Jana Długosza, Elizy Orzeszkowej, Opawskiej, Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego i Bazaltowej, obejmującego obszar ograniczony ww. ulicami,
 • nr L/730/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbięcice, obejmującego nieruchomości położone w obrębie wsi Wierzbięcice wraz z przyległymi terenami rolnymi,
 • nr L/731/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Saperskiej, obejmującego obszar w rejonie ulicy Saperskiej oraz Słonecznej w Nysie,
 • nr L/732/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Złotogłowickiej i Grodkowskiej, obejmującego nieruchomości położone w Nysie, w obrębie Wróblewskiego, w rejonie ulic Złotogłowickiej i Grodkowskiej oraz wsi Złotogłowice,
 • nr L/733/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Poziomkowej, Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego, Franciszkańskiej, Augustyna Kordeckiego, Łąkowej, Alei Wojska Polskiego i Bramy Grodkowskiej, obejmującego obszar ograniczony ww. ulicami,
 • nr L/734/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście Nysy w rejonie ulicy Szlak Chrobrego, Józefa Bema, Mazowieckiej, Kolejowej, Piastowskiej, Bolesława Krzywoustego i Mostowej, obejmującego obszar ograniczony ww. ulicami.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych oraz prognoz odziaływania planów na środowisko, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 06.05.2022 r.

Wnioski należy składać:

 • w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, w godzinach pracy urzędu,
 • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres nysa@www.nysa.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, w Wydziale Planowania Przestrzennego, w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem telefonu: (77) 4080571.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nysy.

 

Z up. BURMISTRZA

     Marek Rymarz

 Z-ca BURMISTRZA

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
 • we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Nysa, poprzez adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych takim jak usługodawca pocztowy, organy kontrolne, dostawcy usług IT, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.