Ogłoszenie Burmistrza Nysy z 07.02.2020

Data publikacji: 14 lutego 2020

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NYSY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
– obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Franciszkańskiej i Łąkowej,
– części miasta Nysy w rejonie ulicy B. Prusa, J. Kusocińskiego i Zwycięstwa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nysie uchwał:
– nr XV/255/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Franciszkańskiej i Łąkowej,
– nr XV/254/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie ulicy B. Prusa, J. Kusocińskiego i Zwycięstwa.

Granice obszarów objętych projektami planów określają załączniki graficzne, stanowiące integralne części ww. uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 02.03.2020 r.

Wnioski należy składać:
1)    w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa,
2)    ustnie do protokołu w pokoju nr 223 Urzędu Miejskiego w Nysie, w godzinach pracy  urzędu,
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres nysa@www.nysa.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, w Wydziale Planowania Przestrzennego, II p., pok. nr 223, w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem telefonu: (77) 4080571.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nysy.

Z up. BURMISTRZA
Marek Rymarz
Z-ca BURMISTRZA


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2)    sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3)    przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
5)    przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6)    przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
7)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
8)    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
9)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.