Ogłoszenie Burmistrza Nysy z dnia 02.10.2020 r.

Data publikacji: 2 października 2020

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA NYSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwnica,
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do którego  sporządzenia Rada Miejska w Nysie przystąpiła uchwałą nr LIX/885/18 z dnia 13 listopada 2018 r., obejmującego obszar ograniczony od strony północnej, południowej i wschodniej gruntami rolnymi, od strony zachodniej terenami inwestycyjnymi położonymi wzdłuż ulicy Jagiellońskiej i Karpackiej oraz fragmentem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej wzdłuż ulicy Nowowiejskiej;
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do którego Rada Miejska w Nysie przystąpiła uchwałą nr XLIII/630/17 z dnia 26 września 2017 r., obejmującego obszar ograniczony głównie gruntami rolnymi;
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów wraz z prognozą odziaływania na środowisko, do którego sporządzenia Rada Miejska w Nysie przystąpiła uchwałą nr XLIII/628/17 z dnia 26 września 2017 r., obejmującego obszar ograniczony od strony północnej Jeziorem Nyskim, od strony wschodniej terenami zieleni urządzonej oraz gruntami rolnymi wsi Morów, od strony południowej gruntami rolnymi wsi Siestrzechowice i wsi Morów, od strony zachodniej gruntami rolnymi wsi Siestrzechowice.

Ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, dostępne będą do publicznego wglądu w dniach od 12.10.2020 r. do 10.11.2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, pokój nr 223, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: https://nysa.eu/ w zakładce „Ogłoszenia dotyczące planowania przestrzennego”, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: http://bip.nysa.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, pokój nr 211, piętro II, w dniu 05.11.2020 r. odpowiednio:
1) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwnica o godz. 16.00;
2) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej o godz. 17.00;
3) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów o godz. 18.00.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nysy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2020 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: nysa@www.nysa.pl.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Nysy, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Nysy, dodatkowo Rada Miejska w Nysie.

Z up. BURMISTRZA
Marek Rymarz
Z-ca BURMISTRZA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny:
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa  w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.