Ogłoszenie Burmistrza Nysy z dnia 12.03.2021 r.

Data publikacji: 12 marca 2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NYSY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nysie uchwał:
– nr XXXII/497/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Średnia Wieś, obejmującego obszar ograniczony od strony północnej ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego i Zwycięstwa, a od strony południowej granicą obrębu ewidencyjnego Średnia Wieś,
– nr XXXII/499/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Kazimierza Pułaskiego, Jana Długosza i Pomorskiej, obejmującego obszar ograniczony ww. ulicami,
– nr XXXII/500/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goświnowice, obejmującego obszar ograniczony od strony północnej, południowej i zachodniej gruntami leśnymi i rolnymi, od strony wschodniej gruntami rolnymi oraz linią kolejową,
– nr XXXII/501/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszkowice, obejmującego obszar ograniczony od strony północnej, południowej i zachodniej gruntami leśnymi i rolnymi, od strony wschodniej stawami hodowlanymi oraz gruntami leśnymi i rolnymi,
– nr XXXIII/514/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie byłego poligonu wojskowego, obejmującego obszar ograniczony od północy gruntami rolnymi wsi Sękowice, od zachodu gruntami wsi Jędrzychów, od południa zespołem fortecznym tzw. Obwałowań Wysokich wraz z fortem Prusy, od wschodu  linią kolejową nr 137 relacji Katowice – Legnica,
– nr XXXIII/515/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i Gustawa Morcinka, obejmującego obszar aktywności gospodarczych położony w Nysie, w rejonie ww. ulic,
– nr XXXIII/516/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Śródmieście Nysy w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka, Jagiellońskiej, Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego i Wita Stwosza, obejmującego obszar pomiędzy ww. ulicami.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych oraz prognoz odziaływania planów na środowisko, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 06.04.2021 r.
Wnioski należy składać:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa;
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, w godzinach pracy urzędu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres nysa@www.nysa.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, w Wydziale Planowania Przestrzennego, w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem telefonu: (77) 4080571.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nysy.

Z up. BURMISTRZA
Marek Rymarz
Z-ca BURMISTRZA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.