Ogłoszenie Burmistrza Nysy z dnia 28.08.2020 r.

Data publikacji: 28 sierpnia 2020

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NYSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do którego sporządzenia Rada Miejska w Nysie przystąpiła uchwałą nr XXVI/395/16 z dnia 28 października 2016 r.,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do którego sporządzenia Rada Miejska w Nysie przystąpiła uchwałą nr XXXIV/536/ 17 z dnia 30 marca 2017 r.

Ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, dostępne będą do publicznego wglądu w dniach od 07.09.2020 r. do 06.10.2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, pokój nr 223, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem www.nysa.eu w zakładce „Ogłoszenia dotyczące planowania przestrzennego”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, pokój nr 211, piętro II, odpowiednio:
1) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej w dniu 23.09.2020 r. o godz. 16.00,
2) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice w dniu 23.09.2020 r. o godz. 17.00,

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nysy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2020 r., jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: nysa@www.nysa.pl.

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.  Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Nysy, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Nysy, dodatkowo Rada Miejska w Nysie.

BURMISTRZ NYSY
Kordian Kolbiarz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa  w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Załączniki

Złotogłowice - Rysunek planu
8 MB
Złotogłowice Projekt tekstu planu
197 KB
Złotogłowice Uzasadnienie do uchwały
63 KB
Złotogłowice Prognoza środowiskowa
5 MB
Złotogłowice - Mapa do prognozy środowiskowej
218 KB
Skorochów i część Nysy - Rysunek planu
9 MB
Skorochów i część Nysy Projekt tekstu planu
167 KB
Uzasadnienie Skorochów i częśc miasta Nysy
68 KB
Skorochów i część Nysy Prognoza środowiskowa
6 MB
Skorochów i część Nysy Mapa do prognozy
1 MB