Zakończenie realizacji Projektu „Nyska Szkoła Ćwiczeń”

Data publikacji: 28 listopada 2022

W ramach Projektu „Nyska Szkoła Ćwiczeń” realizowanego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Nysie w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2022 r. zostały zrealizowane następujące zadania:

 1. Wyposażenie pracowni szkół wiodących. W ramach zadania zostały utworzone i wyposażone 4 pracownie przedmiotowe: pracownia matematyczna w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie,  pracownia językowa i pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Niwnicy,  pracownia ICT w Szkole Podstawowej w Białej Nyskiej. Koszt 4 pracowni (wraz z „zieloną klasą”) wyniósł 632 462,19 zł.
 2. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli z wiodących szkół. W ramach zadania realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Nysie zostało przeszkolonych 48 nauczycieli. Wzięli oni udział w 48 godzinach szkoleń z zakresu: TIK, edukacji przyrodniczej, edukacji matematycznej i porozumiewania się w językach obcych. Podczas warsztatów nauczyciele zostali przygotowani do organizacji  i prowadzenia zajęć pokazowych.
 3. Opracowanie materiałów dydaktycznych. W ramach zadania trenerzy/moderatorzy PODNiPPP opracowali materiały dydaktyczne dla pracowni przedmiotowych i lekcji pokazowych.
 4. Organizacja konferencji. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane dwie konferencje:
 • „III Opolskie Forum Edukacyjne” odbyło się w dniach 18-19 listopada 2021 r. (konferencja on-line) oraz 22 listopada 2021 r. – 5 warsztatów on-line. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i przedstawienie zmian zachodzących w oświacie, jak również wzmocnienie warsztatu pracy nauczycieli pracujących w NSC.
 • „IV Opolskie Forum Edukacyjne” odbyło się w dniach 20-21 października 2022 r. (konferencja on-line) oraz 24 – 25 października 2022 r. (warsztaty on-line).
 1. Funkcjonowanie Nyskiej Szkoły Ćwiczeń. Zadanie realizowanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.
 2. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli ze szkół wiodących. W ramach zadania na platformie pl funkcjonowały sieci współpracy w zakresach: TIK, edukacji matematycznej, edukacji przyrodniczej, porozumiewania się w językach obcych. Realizatorem zadania był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Nysie.
 3. Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli szkół wiodących i współpracujących. W ramach tego zadania przeprowadzone były 4 edycje warsztatów z zakresu: 1) diagnoza kompetencji kluczowych uczniów, 2) nowoczesne TIK w nauczaniu, w tym w nauczaniu zdalnym, 3) profilaktyka pozytywna a wzmacnianie klimatu społecznego szkoły. Ze wsparcia korzystali nauczyciele z 10 szkół biorących udział w projekcie. Realizatorem zadania była Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 4. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli ze szkół wiodących i współpracujących.
  W ramach zadania na platformie pl funkcjonowały sieci współpracy w zakresach:
  1) innowacyjności i kreatywności, 2) praca z uczniem trudnym, 3) zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród uczniów. Ze wsparcia korzystali nauczyciele z 10 szkół biorących udział w projekcie. Przeprowadzono dwie edycje sieci. Realizatorem zadania była Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 5. Szkolenia elearningowe dla nauczycieli szkół wiodących i współpracujących. W ramach zadania prowadzone były następujące szkolenia elearningowe: 1) formy i metody nauczania przyjazne mózgowi, 2) TIK w kształtowaniu kompetencji kluczowych w nauczaniu zdalnym, 3) współpraca szkoły z rodzicami. Przeprowadzono 4 edycje szkoleń. Ze wsparcia korzystali nauczyciele z 10 szkół biorących udział w projekcie. Realizatorem zadania była Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 6. Sieci współpracy i samokształcenia dla studentów. Zadanie realizowane na platformie pl, gdzie funkcjonowały sieci współpracy w zakresach: 1) innowacyjność
  i kreatywność, 2) praca z uczniem trudnym, 3) zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród uczniów. Wsparciem objęte były studentki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Przeprowadzono dwie edycje sieci. Realizatorem zadania była Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 7. Szkolenia elearningowe dla studentów. Prowadzone były 2 edycje następujących szkoleń elearningowych: 1) formy i metody nauczania przyjazne mózgowi, 2) TIK w kształtowaniu kompetencji kluczowych w nauczaniu zdalnym, 3) współpraca szkoły z rodzicami. Realizatorem zadania była Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 8. Konsultacje i mentoring dla studentów. W ramach zadania 60 studentek otrzymało po 2 godziny wsparcia w formie konsultacji oraz po 2 godziny wsparcia w formie mentoringu. Realizatorem zadania była Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 9. Praktyki dla studentów. Praktyki dla 10 studentek były realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie oraz w Szkole Podstawowej w Niwnicy.
 10. Doradztwo dla nauczycieli ze szkół wiodących i współpracujących. Wsparciem objęci byli nauczyciele ze szkół wiodących i współpracujących. W ramach zadania każda z 69 osób skorzystała z 2 godzin doradztwa.
 11. Organizacja lekcji pokazowych. Przeprowadzono 48 lekcji pokazowych, po 12 z każdego obszaru tematycznego: TIK, porozumiewania się w językach obcych, edukacji matematycznej i edukacji Wzięło w nich udział 92 nauczycieli i 10 studentek.

W projekcie wsparciem objęto łącznie 252 osoby, w tym 142 nauczycieli oraz 110 studentek.