Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego

Data publikacji: 5 grudnia 2019

Tytuł projektu:

Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego

Cel główny:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej cennych siedlisk przyrodniczych na terenie Gminy Nysa, Otmuchów, Paczków oraz powiatów prudnickiego i głubczyckiego. Powyższy  cel główny projektu osiągnięty zostanie dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

1)  Ochrona in situ zagrożonych gatunków roślin i zwierząt na terenie subregionu południowego;

2)  Ochrona rodzimych gatunków roślin, poprzez usunięcie roślinności gatunków obcych oraz zabiegi pielęgnacyjne;

3)  Ochrona rodzimych gatunków pszczół i roślin miododajnych, poprzez utworzenie w Prudniku centrum ochrony różnorodności biologicznej;

4)  Ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejącego pomnika przyrody – Alei Lipowej w Głubczycach;

5)  Ochrona cennych okazów roślinności poprzez utworzenie nowych pomników przyrody w Prudniku, Nysie;

6)  Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i osób odwiedzających tereny objęte projektem.

7)  Udostępnienie terenów objętych projektem dla osób niepełnosprawnych. Realizacja niniejszego projektu pozwoli również osiągnąć korzyści społeczno-gospodarcze  w postaci zapewnienia odpowiednich warunków  do ochrony i rozwoju bioróżnorodności na terenie gmin Nysa, Otmuchów  i Paczków oraz powiatów prudnickiego i głubczyckiego. Kolejną korzyścią będzie wzrost  świadomości i  wrażliwości ekologicznej wśród mieszkańców oraz osób przyjezdnych, które będzie możliwe dzięki  m.in. utworzeniu centrum różnorodności biologicznej czy utworzeniu ścieżek edukacyjnych. Działania realizowane w ramach projektu pozwolą również na skanalizowanie ruchu na terenach objętych projektem a mieszkańcy będą mieli możliwość obcowania z przyrodą w  atrakcyjnych warunkach. Partnerski charakter projektu przyczyni się również do wzmocnienia współpracy i nawiązania nowych kanałów komunikacji pomiędzy partnerami.

Zakres projektu:

Gmina Nysa – Lider Projektu

1. Ochrona różnorodności biologicznej w Parku Miejskim w Nysie

 • Nasadzenia krzewów biocenotwórczych;
 • Dodatkowe nasadzenia łęgu wierzbowego, topolowego, olszowego i jesionowego;
 • Pomost edukacyjny i ścieżka przyrodnicza
 • Zwalczanie ekspansywnego gatunku inwazyjnego rdestowca sachalińskiego w obrębie chronionego siedliska;
 • Utworzenie łąki kwietnej;
 • Restytucja grzybienia białego Nymphaea alba w siedliska stawu               i kanału Nysy Kłodzkiej
 • Cięcia sanitarne;
 • Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.
 • Składy drewna do naturalnego rozkładu.
 • Montaż na Stawie Łódkowym i Stawie Łabędzim pływających platform dla ptaków;
 • Domki i kosze wiklinowe dla kaczek krzyżówek i łysek;
 • Powiększenie zatoki szuwarowej na Stawie Łabędzim, przez nasadzenia roślinności wodnej;
 • Zmiana modelu pielęgnacji runa w parku;
 • Oznakowanie drzew i krzewów;               skalniaki dla płazów i gadów
 • Ustawienie tablic informacyjnych o działaniach na rzecz zwiększenia bioróżnorodności parku i innych tablic edukacyjnych;

2. Ochrona cennych okazów drzew – pomników przyrody w Parku Miejskim w Nysie.

3. Działania informacyjne i promocyjne – wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej i 1 szt. tablicy pamiątkowej

 Powiat Głubczycki – Partner

 1. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej Alei Lipowej w Głubczycach.
 2. Ochrona, pielęgnacja i konserwacja pomnika przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach.
 3. Nadzór specjalistyczny nad ochroną gatunków występujących na Pomniku Przyrody Aleja Lipowa            w Głubczycach.
 4. Działania informacyjne i promocyjne – wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjno-pamiątkowej, w ramach projektu zakupione zostaną również elementy odblaskowe uzupełnione o walory edukacyjne.

Powiat Prudnicki – Partner

 1. Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Prudniku.
 2. Ochrona cennych okazów drzew w parku przy tworzonym centrum ochrony bioróżnorodności w Prudniku, poprzez ustanowienie ich pomnikami przyrody.
 3. Działania informacyjne i promocyjne – zakup ulotek (10 000 szt.), film promocyjny (prezentujący informacje o uzyskanym dofinansowaniu ze środków unijnych), wykonanie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych.

Gmina Paczków – Partner

 1. Ochrona różnorodności biologicznej na plantach miejskich w Paczkowie.
 2. Działania informacyjne i promocyjne – wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej i 1 szt. tablicy               pamiątkowej.

Gmina Otmuchów – Partner

 1. Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów  na terenie Otmuchowsko – Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 2. Działania informacyjne i promocyjne – wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych oraz 2 szt. tablic pamiątkowych (2 różne lokalizacje)

 

Efekty:

 Wskaźniki produktu:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 4 szt.
 • Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem: 3 szt.
 • Liczba   opracowanych  dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody: 1 szt.
 • Liczba wspartych form ochrony przyrody: 2 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 • Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu 87,29 ha
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 0, 50 EPC
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni: 0,50 EPC
 • Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony: 33,19 ha
 • Liczba utworzonych centrów ochrony różnorodności biologicznej: 1 szt.

Umowa o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0009/18-00 z dnia 30.09.2019 r.

Wartość całkowita: 5 169 081,73 zł

Wydatki kwalifikowane: 4 873 150,03 zł  w tym:

Gmina Nysa: 1 617 589,34 zł

Powiat Głubczycki: 561 942,01 zł

Powiat Prudnicki: 1 056 903,20 zł

Gmina Paczków: 615 102,08 zł

Gmina Otmuchów: 1 021 613,40 zł

Dofinansowanie / wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 3 925 010,14  zł (80,54 % kosztów kwalifikowanych) w tym:

Gmina Nysa: 1 158 070,03 zł

Powiat Głubczycki: 477 650,69 zł

Powiat Prudnicki: 898 367,73 zł

Gmina Paczków: 522 836,77 zł

Gmina Otmuchów: 868 084,92 zł

Realizacja: 2019 – 2023

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Zobacz: www.mapadotacji.gov.pl