Przetarg nieograniczony – Centrum Przesiadkowe w Nysie

Data publikacji: 10 grudnia 2019

W dniu 9 marca 2018r.  Gmina Nysa ogłosiła przetarg nieograniczony na przebudowę ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu, realizowaną w ramach projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Nysie – przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego.” – nr RPOP.03.01.01-16-0009/16 dofinansowanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2018 r. o godzinie 10:00.

Więcej informacji na temat postepowania przetargowego:

http://bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=4b7e16e5c5e94e6191c8730465b06a51&ver=2#menuscroll

Burmistrz Nysy serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych realizacją zadania na spotkanie, na którym przedstawiona zostanie koncepcja (Program Funkcjonalno-Użytkowy) realizacji przedsięwzięcia. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 w sali 200, początek o godzinie 16.00.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

I. część projektowej obejmującej:

a) sporządzenie projektu budowlanego

b) przeprowadzenie procedury zgodności projektu budowlanego – dokumentacji projektowej z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późn. zm.).

c) uzyskanie pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej UMWO Opole w tej sprawie przed rozpoczęciem robót budowlanych zgodnie z zapisami umowy dofinansowania nr RPOP.03.01.01-16-0009/16-00 z dnia 30.06.2017 r.

d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

e) sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej,

f) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych wyżej branż,

g) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

h) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót, z kompletem wymaganych uzgodnień;

i) skoordynowanie dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zamówienia z Wykonawcą sporządzającym dokumentacje projektową rewitalizacji Rynku w Nysie – w trakcie realizacji ;

j) udział w co najmniej jednym spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego, w ramach którego wykonawca zaprezentuje proponowane rozwiązania projektowe;

k) uwzględnienie przy projektowaniu uzyskania możliwie jak największej ilości miejsc parkingowych.

II. W zakres budowy Centrum Przesiadkowego – przebudowy ulic: Kolejowej, Wrocławskiej, Rynek, Celna wchodzi:

a) branża drogowa:

– przebudowa jezdni w ulicy Kolejowej, Wrocławskiej i Celnej, w celu jej wyposażenia  w „buspas”,

– przebudowa jezdni usytuowanej w północnej części Rynku,

– przebudowa skrzyżowania ulicy Kolejowej z ulicą Chodowieckiego, ulicą Wrocławską i ulicą Parkową w formie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną,

– przebudowa skrzyżowania ulicy Kolejowej z ulicą Drzymały, ulicą Marcinkowskiego, ulicą Wolności,

– przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Kolberga, ulicą Rynek Garncarski, ulicą Kowalską,

– przebudowa skrzyżowania jezdni usytuowanej w północnej części Rynku z ulicą Siemiradzkiego, ulicą Św. Piotra, ulicą usytuowaną w południowej części Rynku,

-przebudowa skrzyżowania ulicy Celnej z ulicą Bracką, ulicą Tkacką, ulicą Sobieckiego, drogą prowadzącą od ulicy Bielawskiej,

– budowa zatok postojowych dla autobusów,

– budowa zatok postojowych dla samochodów osobowych i dostawczych,

– budowa ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Kolejowej, na odcinku od ulicy Drzymały do ulicy Chodowieckiego,

– przebudowa chodników w ciągu ulicy Kolejowej, Wrocławskiej, północnej części Rynku     i Celnej,

– budowa punktu przesiadkowego przy ulicy Racławickiej,

– budowa miejsc przesiadkowych typu „Bike & Ride”,

– realizacja elementów małej architektury w ciągu ulicy Kolejowej, Wrocławskiej, północnej pierzei Rynku, Celnej,

– realizacji terenów zieleni urządzonej z nasadzeniami drzew i krzewów oraz systemem ich napowietrzania i nawadniania,

-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu

– uzgodnienie z Zamawiającym oraz wykonanie oznakowania wszystkich realizowanych elementów w ramach zamówienia zgodnie z Zasadami promocji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

b) branża architektoniczna:

– montaż wiaty przystankowej,

– realizacja elementów zagospodarowania terenów zielonych,

– montaż elementów bezpieczeństwa ruchu (pachołki drogowe),

– montaż koszy ulicznych zagłębionych,

– montaż stojaków na rowery z oznakowaniem miejsca jako „Bike & Ride”;

– montaż 1 kompletu (2 szt.) tablic informacyjnych oraz 1 kompletu (2 szt.) tablic pamiątkowych, zgodnie z uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem.

c) branża sanitarna:

– przebudowa sieci ogólnospławnej, w celu rozdzielenia ścieków sanitarnych i deszczowych,

– przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,

– przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

– przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków usytuowanych wzdłuż przebudowywanych ulic,

– przebudowa  sieci wodociągowej,

– przebudowa przyłączy wodociągowych do budynków usytuowanych wzdłuż przebudowywanych ulic,

d) branża elektryczna:

– przebudowa sieci oświetlenia drogowego w pasie ulicy Kolejowej, Wrocławskiej, północnej części Rynku oraz ulicy Celnej,

– przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidujących z:

– przebudową jezdni, skrzyżowań, zatok, chodników,

– przebudowywaną siecią oświetlenia drogowego,

– przebudowywaną siecią wodno – kanalizacyjną,

– budową sieci monitoringu miejskiego

– budową sieci inteligentnego transportu miejskiego,

e) branża telekomunikacyjna:

– budowa systemu inteligentnego transportu miejskiego,

– przebudowa sieci telekomunikacyjnych kolidujących z:

– przebudową jezdni, skrzyżowań, zatok, chodników,

– przebudowywaną siecią oświetlenia drogowego,

– przebudowywaną siecią wodno – kanalizacyjną,

– budową sieci inteligentnego transportu miejskiego.

 

Wydział Rozwoju Infrastruktury

Urząd Miejski w Nysie