Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim

Data publikacji: 12 sierpnia 2022

 

Tytuł projektu: Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim

W związku z podjętą Uchwałą nr LIX/917/22 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie przystąpienia Gminy Nysa, jako Partnera Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opolu, do realizacji projektu pn. „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym
w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIV dedykowana zwalczaniu skutków kryzysu wywołanego agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainie w dniu 02.08.2022 r. została podpisana

Umowa partnerska nr IPS.4011-11-1/22 na rzecz realizacji Projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą.

Cel projektu:
Celem projektu jest pomoc uchodźcom z Ukrainy objętej działaniami wojennymi.

Zakres projektu Gminy Nysa:
W ramach zadania zakłada się utworzenie 2 mieszkań  dla migrantów z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Nysa. Mieszkania powstaną  na bazie zasobów gminy.

Efekty:
Wskaźniki określone w Projekcie dla Gminy Nysa:

 • Liczba  utworzonych mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy – 2 szt.,
 • Liczba osób objętych wsparciem w postaci mieszkań – 5 osób,


„SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

 

 

 

 

O projekcie

Projekt partnerski „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą.

Termin realizacji: od 02.08.2022 r. do 28.07.2023 r.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju w województwie opolskim.  Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją co może w konsekwencji doprowadzić do ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie  RPO WO 2014-2020 praz celami EU 2020 integracja społeczna osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju.

Grupa docelowa

Wsparciem objęte zostaną osoby przybywające z terenu Ukrainy po wybuchu wojny (od 24 lutego 2022 r.) tymczasowo zamieszkujący gminy województwa opolskiego. Wsparciem zostaną objęte: osoby dorosłe i rodziny, dzieci i młodzieży/migrantów wojennych
z Ukrainy.

Krótki Opis Projektu

Projekt przewiduje trzy rodzaje działań: na rzecz  wsparcia osób uciekających z Ukrainy  w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju (łącznie 19 zadań). Główne problemy na które odpowiada to: Integracja społeczna osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju. Projekt został opracowany przez partnerstwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z gminami: Biała, Brzeg, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Głubczyce, Głuchołazy, Kluczbork, Leśnica, Nysa, Olesno, Paczków, Popielów, Prudnik, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Wołczyn, realizatorem projektu tj. Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Piastun- Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Wspierania Aktywności Społecznej „INICJATYWA”, wybranymi w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku pn. Usługi integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy w ramach projektu pn. ”Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych,

Wartość ogółem projektu: 10 352 841,00 zł w tym dofinansowanie z EFS: 8 800 000,00 zł przy wkładzie własnym rzeczowym Partnera nr 14 w wysokości min. 1 552 941,00 zł.

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

 1. Realizacja usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży – migrantów wojennych
  z Ukrainy obejmujące następujące formy wsparcia:
 2. organizację i realizację wypoczynku letniego – kolonie,
 3. organizację i realizację wypoczynku letniego – półkolonie,
 4. organizację i realizację warsztatów integracyjnych;
 5. Nauka języka polskiego na poziomie podstawowym dla migrantów wojennych
  z Ukrainy;
 6. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy.