Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Data publikacji: 25 października 2022

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Nysa od 31.03.2022 r. realizuje umowę o powierzenie grantu nr 1473/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Grant realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Całkowity koszt projektu wynosi 552.500 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Głównym celem projektu jest  wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych poprzez zakup sprzętu komputerowego.  Założeniem konkursu jest wyeliminowanie wszelkich ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego oraz w zakresie dostępu do Internetu.

Do dnia 5 listopada 2021r. pełnoletni uczniowie i rodzice uczniów niepełnoletnich składali do gminy oświadczenia dotyczące udziału w programie. Następnie należało zweryfikować miejsce zamieszkania beneficjenta, pokrewieństwo w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzić fakt pracy tej osoby w PGR oraz potwierdzić nieotrzymanie wcześniej przez beneficjentów sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

Warunki konkursu spełniło 221 osób. We wrześniu 2022 r. zakończono podpisywanie umów z beneficjentami. Zgodnie z zapisami umowy obdarowanych zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, co najmniej do końca 2024 r., tj. zobowiązuje się, że przedmiot darowizny nie zostanie zbyty w tym okresie ani darowany osobie trzeciej. Jednocześnie w powyższym okresie Gmina Nysa ma obowiązek monitorowania trwałości projektu.