Wszystko zaczyna się w przedszkolu

Data publikacji: 7 maja 2020

Od 1 lipca 2017 roku Gmina Nysa realizuje projekt pn. „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”

w ramach:  Osi priorytetowej IX-Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie 9.1.3. – Wsparcie edukacji przedszkolnej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Projekt  realizowany jest w okresie od 1 lipca 2017 roku  do 30 czerwca 2019 roku w niżej wymienionych placówkach:

1) Przedszkole nr 1 w Nysie,

2) Przedszkole nr 5 Integracyjne w Nysie,

3) Przedszkole nr 6 w Nysie,

4) Przedszkole nr 8 w Nysie,

5) Przedszkole nr 9 w Nysie,

6) Przedszkole nr 10 w Nysie,

7) Przedszkole nr 12 w Nysie,

8) Przedszkole nr 14 w Nysie,

9) Przedszkole w Białej Nyskiej,

10) Przedszkole w Goświnowicach,

11) Przedszkole w Kopernikach,

12) Przedszkole w Niwnicy.

Całkowity koszt projektu wynosi  585 636 zł, w tym uzyskane dofinansowanie to 497 675,40 zł, wkład własny niefinansowy  –  87 960,60 zł.

Celem projektu jest zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nysa wpływającej na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt składa się z 3 niżej opisanych zadań:

1. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”:

a) studia podyplomowe –  12 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nysa ukończy studia podyplomowe na wybranym spośród następujących kierunków:  pedagogika specjalna,  logopedia,  terapia pedagogiczna, tyflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika.

b) szkolenia/warsztaty – łącznie 60 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach o tematyce: komunikacja, praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach oraz trening umiejętności społecznych.

2. „Zajęcia dodatkowe”.   Łącznie planuje się objęciem bezpłatnymi, dodatkowymi zajęciami 1020 dzieci.
W roku szkolnym 2017/2018  realizowane będą zajęcia z logorytminiki i zajęcia ruchowe. Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 zajęcia badawcze i kreatywne.

Powstaną łącznie 84 grupy zajęciowe. Zajęcia każdej grupy będą odbywały się 1 raz w tygodniu tj. 396 godzin w bloku. Liczba grup ustalona będzie proporcjonalnie do liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.  Pierwszy nabór odbędzie się we wrześniu 2017 roku i będzie on przeprowadzany bezpośrednio w przedszkolach.

3. „Pomoce dydaktyczne”.   Do prawidłowej i efektywnej realizacji dodatkowych zajęć  zakupione zostaną  pomoce dydaktyczne

Projekt został zakończony – link

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Strony w dziale: