Program priorytetowy – Czyste Powietrze

Data publikacji: 14 stycznia 2020

12 lipca 2019 roku Burmistrz Nysy podpisał porozumienie z Prezesem Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Nysa, uzyskają w Urzędzie Miejskim w Nysie pomoc w zakresie:

 • rejestracji na Portalu Beneficjenta
 • określenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia podlegającego dofinansowaniu
 • przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami
 • przygotowania wniosku o płatność wraz z załącznikami.

Celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Beneficjenci programu:

 • podstawowy poziom dofinansowania – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł
 • podwyższony poziom dofinansowania osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty:
 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA! Aby uzyskać wyższą dotację, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, które zostanie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie po złożeniu  żądania wydania zaświadczenia.

Okres realizacji programu: lata 2018-2029, w tym:

 • zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami
 • środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Okres kwalifikowalności kosztów

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną
  w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.
 • zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.
 • okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku
  o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Formy dofinansowania

 • poziom podstawowy:

– dotacja

– dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

 • poziom podwyższony

– dotacja

– pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów

– dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

 • Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła
 • Docieplenie przegród budowlanych
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła
  i instalacji fotowoltaicznych
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie w pokoju nr 27 oraz pod nr telefonu 77 40 80 648.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronach:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

https://portal.wfosigw.opole.pl/wymagana-dokumentacja

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

 

 

Załączniki

infografika - dotacje z programu Czyste powietrze
106 KB