Program priorytetowy – Czyste Powietrze

Data publikacji: 14 stycznia 2020

12 lipca 2019 roku Burmistrz Nysy podpisał porozumienie z Prezesem Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Nysa, uzyskają w Urzędzie Miejskim w Nysie pomoc w zakresie:

 • rejestracji na Portalu Beneficjenta
 • określenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia podlegającego dofinansowaniu
 • przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami
 • przygotowania wniosku o płatność wraz z załącznikami.

Celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

∨ Beneficjenci programu:

 • osoby fizyczne będące właścicielami/ współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • osoby fizyczne będące właścicielami/ współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

∨ Okres realizacji programu: lata 2018-2029, w tym:

 • podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.
 • zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.06.2029 r.

∨ Formy dofinansowania

 • dotacja
 • pożyczka
 • dotacja i pożyczka

∨ Kwota dofinansowania

 • Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.
 • Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
 • Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to
  7 tys. zł.

∨ Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

 • Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.
 • Docieplenie przegród budowlanych.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej (tylko w formie pożyczki).
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

UWAGA! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie w pokoju nr 27 oraz pod nr telefonu 77 40 80 648.Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronach:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

https://portal.wfosigw.opole.pl/strona-glowna-programu

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/