Ulgi dla inwestorów

Data publikacji: 10 października 2021

Przedsiębiorcom lokującym inwestycje na terenie Gminy Nysa oferowane są:

Ulgi podatkowe

1. Specjalna Strefa Ekonomiczna

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od 30 czerwca 2018 r. działa Polska Strefa Inwestycji. Specjalne zachęty finansowe dla inwestorów, z których do tej pory można było korzystać tylko w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, są dostępne w całym kraju. Ustawa umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10, 12 lub 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji.

Obecnie obowiązujące zasady stanowią, że każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych prawem kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej. Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu.

Decyzje o wsparciu wydają, w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, poszczególne Spółki Zarządzające, którym na mocy odpowiednich rozporządzeń powierzono zarządzanie właściwymi im obszarami i wydawanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji zlokalizowanych na danym obszarze. Na terenie Gminy Nysa, czynności administracyjne sprawuje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK”.

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną w postaci ulg podatkowych (zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w zależności od formy prowadzenia działalności).

więcej informacji na: www.invest-park.com.pl

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (Uchwała Rady Miejskiej w Nysie nr XXXV/556/21 z dnia 24 lutego 2021 r.)

Przedsiębiorca lokujący inwestycję na terenie gminy Nysa może otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości do kwoty 55% kosztów inwestycji na okres nie dłuższy niż 5 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad inwestycją

Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest dokonanie, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją, zgłoszenia Burmistrzowi Nysy, w formie pisemnego wniosku, zamiaru korzystania z pomocy.

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają budynki, budowle z tytułu:

kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne lub szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczonych za okres dwóch lat.

3. Zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis – Nyski Program Gwarancja Pracy Dla Młodzieży (Uchwała Rady Miejskiej w Nysie nr XXXVI/576/21 z dnia 31 marca 2021 r.)

Zwolnienia dla przedsiębiorców zatrudniających młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu w wysokości:

  • 5% wartości naliczonego rocznego podatku od nieruchomości od 1 zatrudnionego przez przedsiębiorcę mikro i małego;
  • 2% wartości naliczonego rocznego podatku od nieruchomości od 1 zatrudnionego przez innego przedsiębiorcę niż mikro i mały;

Zwolnienia dla przedsiębiorców zatrudniających młodzież z podatku od nieruchomości na okres do 5 lat w kwocie:

  • 4 000 zł rocznie za każdą osobę do 30 roku życia zatrudnioną przez przedsiębiorcę mikro i małego,
  • 2 500 zł za każdego zatrudnionego przez innego przedsiębiorcę niż mikro i mały.

Zwolnienia dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w zakresie działalności hotelarskiej, tworzących nowe miejsca noclegowe:

  • 50% wartości kosztów poniesionych na zakup środków trwałych lub wyposażenia

Zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na okres do 5 lat. Zwolnienie jest uzależnione od ilości utworzonych dodatkowych miejsc pracy i wynosi:

  • za utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy – 100 m2 powierzchni użytkowej budynków na każde nowo utworzone miejsce pracy, a za każde następne – 140 m2
  • za utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy – 800 m2 powierzchni użytkowej gruntów na każde nowo utworzone miejsce pracy, a za każde następne – 1.200 m2
  • za utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy – 50.000 zł wartości budowli na każde nowo utworzone miejsce, a za każde następne – 70.000 zł wartości budowli

Wsparcie inwestycji z wykorzystaniem środków europejskich 2014-2020

Najczęściej, aby uzyskać dotację, przedsiębiorstwo musi realizować przedsięwzięcie innowacyjne (wprowadzające nowe albo ulepszające dotychczasowe produkty lub usługi na skalę całego województwa) oraz wpisywać się w tzw. regionalne inteligentne specjalizacje.

Przedmiotami projektów są np.

– budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów;

– wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty;

– zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią, zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach.

W latach 2014-2020, poza RPO, fundusze ze środków UE w woj. opolskim będą przyznawane również z pięciu krajowych programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji na:

Regionalny Program Operacyjny Woj. Opolskiego 2014-2020: http://rpo.ocrg.opolskie.pl/

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój : https://www.poir.gov.pl/

Programie Infrastruktura i Środowisko: https://www.pois.gov.pl/

Narodowe Centrum Badania i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/

Wsparcie inwestycji z wykorzystaniem grantów rządowych

Granty rządowe są przyznawane na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

O wsparcie wnioskować mogą przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

1.sektor motoryzacyjny
2.sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD
3.sektor lotniczy
4.sektor biotechnologii
5.sektor rolno-spożywczy
6.sektor nowoczesnych usług
7.działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Jednym z kryterium przyznawania wsparcia jest lokalizację inwestycji zdefiniowane poprzez procent stopy bezrobocia w stosunku do średniej krajowej.

Wysoka stopa bezrobocia w powiecie nyskim daje inwestorowi szansę na wsparcie inwestycji
z wykorzystaniem grantów rządowych.

Więcej informacji na: www.paih.gov.pl

Kumulacja pomocy publicznej

W ramach określonego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko ze zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy czy zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Różne formy pomoc mogą być dowolnie łączone, z zastrzeżeniem, że kumulacja środków nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej:

– Duże firmy – do 35%

– Średnie firmy – do 45%

– Małe i mikro firmy – do 55%

W zakresie łączenia różnych form pomocy publicznej obowiązują następujące zasady:

– jeżeli łączone są dwa środki pomocowe będące regionalną pomocą inwestycyjną, to kumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,

– jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z pomocą de minimis odnośnie tych samych wydatków kwalifikowanych, to skumulowana wysokość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,

– jeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden stanowi regionalną pomoc  inwestycyjną, a drugi stanowi pomoc na inny cel, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć tego pułapu, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy.

Inwestorom oferowane są także NISKIE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ INNYCH OPŁAT LOKALNYCH.

Szczegółowe informacje dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości znajdą Państwo w uchwałach załączonych poniżej.