Wsparcie dla inwestorów

Data publikacji: 25 kwietnia 2022

WSPARCIE NA POZIOMIE LOKALNYM

Mając na uwadze wysoką jakość obsługi inwestorów oraz przedsiębiorców zarówno krajowych jak i zagranicznych, sprawami związanymi z informacją i promocją gospodarczą w Urzędzie Miejskim w Nysie zajmuje się Biuro do Spraw Inwestorów i Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorcza zgłaszający się do Biura uzyskuje wsparcie w zakresie:

– zasad prowadzenia działalności gospodarczej,

– oferty inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Gminy Nysa,

– zachęt inwestycyjnych i ulg podatkowych,

– informacji odnośnie instytucji wspierających biznes,

– możliwości udziału w spotkaniach z udziałem ekspertów zewnętrznych np. z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki,

– pomocy w procedurach administracyjnych niezbędnych w trakcie realizacji projektu,

– opieki poinwestycyjnej

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

KONTAKT:

Urząd Miejski w Nysie

Biuro do Spraw Inwestorów i Działalności Gospodarczej, pok. nr 211

tel. 77 40 80 603

email: s.grzeskow@www.nysa.pl

 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcom lokującym inwestycje na terenie Gminy Nysa oferowane są poniższe ulgi podatkowe:

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Uchwała Rady Miejskiej w Nysie nr LXXXVII/1262/24 z dnia 25 marca 2024 r.)

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będące własnością podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy Nysa.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przysługuje na okres 5 lat  po łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • zrealizowaniu inwestycji oraz obsadzeniu co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
 • przedłożeniu Burmistrzowi Nysy przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją:
  • pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej (załącznik nr 1 do uchwały),
  • zobowiązania do zakończenia inwestycji i rozpoczęcia w niej działalności w terminie 60 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia,
  • zobowiązania do utrzymania inwestycji na terenie Gminy Nysa oraz wykorzystania jej do działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez okres co najmniej 3 lat, licząc od dnia zakończenia inwestycji (załącznik nr 2 do uchwały),
  • zobowiązana do utrzymana stanu zatrudnienia wynikającego ze średniej z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, powiększonego o obsadzone nowe miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzonego stanowiska, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez okres co najmniej 3 lat od dnia pierwszego (załącznik nr 2 do uchwały),
 • przedłożeniu Burmistrzowi Nysy dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie prac związanych z inwestycją – w terminie do 30 dni od rozpoczęcia tych prac (załącznik nr 3 do uchwały),
 • obsadzeniu nowych miejsc pracy w terminie nieprzekraczającym 3 lat, licząc od dnia zakończenia inwestycji,
 • wniesieniu przez beneficjenta pomocy wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych,
 • potwierdzeniu przez beneficjenta, że nie dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązaniu się przez beneficjenta, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc.

 

 

WSPARCIE NA POZIOMIE REGIONALNYM

Polska Strefa Inwestycji

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od 30 czerwca 2018 r. działa Polska Strefa Inwestycji. Specjalne zachęty finansowe dla inwestorów, z których do tej pory można było korzystać tylko w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, są dostępne w całym kraju. Ustawa umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10, 12 lub 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji.

Obecnie obowiązujące zasady stanowią, że każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych prawem kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej. Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu.

Decyzje o wsparciu wydają, w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, poszczególne Spółki Zarządzające, którym na mocy odpowiednich rozporządzeń powierzono zarządzanie właściwymi im obszarami i wydawanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji zlokalizowanych na danym obszarze. Na terenie Gminy Nysa, czynności administracyjne sprawuje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK”.

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

 • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub
 • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. Na terenie Gminy Nysa wartość maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynosi 40%-60%.

Wielkość przedsiębiorstwaMikro i MałeŚrednieDuże
Maksymalna intensywność pomocy publicznej60%50%40%

 

więcej informacji na: www.invest-park.com.pl

KUMULACJA POMOCY PUBLICZNEJ

W ramach określonego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko ze zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy czy zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Różne formy pomocy mogą być dowolnie łączone, z zastrzeżeniem, że kumulacja środków nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej:

– Duże firmy – do 40%

– Średnie firmy – do 50%

– Małe i mikro firmy – do 60%

W zakresie łączenia różnych form pomocy publicznej obowiązują następujące zasady:

– jeżeli łączone są dwa środki pomocowe będące regionalną pomocą inwestycyjną, to kumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,

– jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z pomocą de minimis odnośnie tych samych wydatków kwalifikowanych, to skumulowana wysokość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,

– jeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a drugi stanowi pomoc na inny cel, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć tego pułapu, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Nysa znajdą Państwo w uchwałach załączonych poniżej.