Wsparcie dla inwestorów

Data publikacji: 25 kwietnia 2022

WSPARCIE NA POZIOMIE LOKALNYM

Mając na uwadze wysoką jakość obsługi inwestorów oraz przedsiębiorców zarówno krajowych jak i zagranicznych, sprawami związanymi z informacją i promocją gospodarczą w Urzędzie Miejskim w Nysie zajmuje się Biuro do Spraw Inwestorów i Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorcza zgłaszający się do Biura uzyskuje wsparcie w zakresie:

– zasad prowadzenia działalności gospodarczej,

– oferty inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Gminy Nysa,

– zachęt inwestycyjnych i ulg podatkowych,

– informacji odnośnie instytucji wspierających biznes,

– możliwości udziału w spotkaniach z udziałem ekspertów zewnętrznych np. z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki,

– pomocy w procedurach administracyjnych niezbędnych w trakcie realizacji projektu,

– opieki poinwestycyjnej

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

KONTAKT:

Urząd Miejski w Nysie

Biuro do Spraw Inwestorów i Działalności Gospodarczej, pok. nr 211

tel. 77 40 80 603

email: s.grzeskow@www.nysa.pl

 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcom lokującym inwestycje na terenie Gminy Nysa oferowane są poniższe ulgi podatkowe:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Uchwała Rady Miejskiej w Nysie nr LII/795/22 z dnia 20 stycznia 2022 r.)

Przedsiębiorca lokujący inwestycję na terenie gminy Nysa może otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości do kwoty 60% kosztów inwestycji na okres nie dłuższy niż 5 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad inwestycją.

Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest dokonanie, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją, zgłoszenia Burmistrzowi Nysy, w formie pisemnego wniosku, zamiaru korzystania z pomocy.

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają budynki, budowle z tytułu:

 • kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne lub
 • szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczonych za okres dwóch lat.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis – Nyski Program Gwarancja Pracy Dla Młodzieży

(Uchwała Rady Miejskiej w Nysie nr XXXVI/576/21 z dnia 31 marca 2021 r.)

Zwolnienia dla przedsiębiorców zatrudniających młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu w wysokości:

 • 5% wartości naliczonego rocznego podatku od nieruchomości od 1 zatrudnionego przez przedsiębiorcę mikro i małego;
 • 2% wartości naliczonego rocznego podatku od nieruchomości od 1 zatrudnionego przez innego przedsiębiorcę niż mikro i mały;

Zwolnienia dla przedsiębiorców zatrudniających młodzież z podatku od nieruchomości na okres do 5 lat w kwocie:

 • 4 000 zł rocznie za każdą osobę do 30 roku życia zatrudnioną przez przedsiębiorcę mikro i małego,
 • 2 500 zł za każdego zatrudnionego przez innego przedsiębiorcę niż mikro i mały.

Zwolnienia dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w zakresie działalności hotelarskiej, tworzących nowe miejsca noclegowe:

 • 50% wartości kosztów poniesionych na zakup środków trwałych lub wyposażenia związanych z tworzeniem nowych miejsc noclegowych

Zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na okres do 5 lat. Zwolnienie jest uzależnione od ilości utworzonych dodatkowych miejsc pracy i wynosi:

 • za utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy – 100 m2 powierzchni użytkowej budynków na każde nowo utworzone miejsce pracy, a za każde następne – 140 m2
 • za utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy – 800 m2 powierzchni użytkowej gruntów na każde nowo utworzone miejsce pracy, a za każde następne – 1.200 m2
 • za utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy – 50.000 zł wartości budowli na każde nowo utworzone miejsce, a za każde następne – 70.000 zł wartości budowli

 

WSPARCIE NA POZIOMIE REGIONALNYM

Polska Strefa Inwestycji

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od 30 czerwca 2018 r. działa Polska Strefa Inwestycji. Specjalne zachęty finansowe dla inwestorów, z których do tej pory można było korzystać tylko w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, są dostępne w całym kraju. Ustawa umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10, 12 lub 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji.

Obecnie obowiązujące zasady stanowią, że każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych prawem kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej. Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu.

Decyzje o wsparciu wydają, w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, poszczególne Spółki Zarządzające, którym na mocy odpowiednich rozporządzeń powierzono zarządzanie właściwymi im obszarami i wydawanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji zlokalizowanych na danym obszarze. Na terenie Gminy Nysa, czynności administracyjne sprawuje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK”.

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

 • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub
 • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. Na terenie Gminy Nysa wartość maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynosi 40%-60%.

Wielkość przedsiębiorstwa Mikro i Małe Średnie Duże
Maksymalna intensywność pomocy publicznej 60% 50% 40%

 

więcej informacji na: www.invest-park.com.pl

Wsparcie z wykorzystaniem środków europejskich 2021-2027

W latach 2021-2027 fundusze ze środków UE w woj. opolskim planuje się skierować wsparcie na następujące obszary:

 • w ramach Celu Polityki 1 – Bardziej inteligentna Europa
 • w ramach Celu Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa
 • w ramach Celu Polityki 3 – Lepiej połączona Europa
 • w ramach Celu Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym
 • w ramach Celu Polityki 5 – Europa bliżej obywateli

Więcej informacji na: RPO Woj. Opolskiego

WSPARCIE NA POZIOMIE KRAJOWYM

W latach 2021-2027, poza RPO, fundusze ze środków UE na poziomie krajowym zostaną przeznaczone między innymi na: badania, innowacje, przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat i ochronę środowiska, energetykę, cyfryzację, edukację i sprawy społeczne.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich znajdziesz tutaj

Wsparcie inwestycji z wykorzystaniem grantów rządowych

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 („Program”) przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 1 października 2019 r.).

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy i kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

KUMULACJA POMOCY PUBLICZNEJ

W ramach określonego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko ze zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy czy zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Różne formy pomocy mogą być dowolnie łączone, z zastrzeżeniem, że kumulacja środków nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej:

– Duże firmy – do 40%

– Średnie firmy – do 50%

– Małe i mikro firmy – do 60%

W zakresie łączenia różnych form pomocy publicznej obowiązują następujące zasady:

– jeżeli łączone są dwa środki pomocowe będące regionalną pomocą inwestycyjną, to kumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,

– jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z pomocą de minimis odnośnie tych samych wydatków kwalifikowanych, to skumulowana wysokość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,

– jeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a drugi stanowi pomoc na inny cel, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć tego pułapu, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Nysa znajdą Państwo w uchwałach załączonych poniżej.