Wsparcie dla inwestorów

Data publikacji: 25 kwietnia 2022

WSPARCIE NA POZIOMIE LOKALNYM

Mając na uwadze wysoką jakość obsługi inwestorów oraz przedsiębiorców zarówno krajowych jak i zagranicznych, sprawami związanymi z informacją i promocją gospodarczą w Urzędzie Miejskim w Nysie zajmuje się Biuro do Spraw Inwestorów i Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorcza zgłaszający się do Biura uzyskuje wsparcie w zakresie:

– zasad prowadzenia działalności gospodarczej,

– oferty inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Gminy Nysa,

– zachęt inwestycyjnych i ulg podatkowych,

– informacji odnośnie instytucji wspierających biznes,

– możliwości udziału w spotkaniach z udziałem ekspertów zewnętrznych np. z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki,

– pomocy w procedurach administracyjnych niezbędnych w trakcie realizacji projektu,

– opieki poinwestycyjnej

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

KONTAKT:

Urząd Miejski w Nysie

Biuro do Spraw Inwestorów i Działalności Gospodarczej, pok. nr 211

tel. 77 40 80 603

email: s.grzeskow@www.nysa.pl

 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcom lokującym inwestycje na terenie Gminy Nysa oferowane są poniższe ulgi podatkowe:

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Uchwała Rady Miejskiej w Nysie nr LXXXV/1219/24 z dnia 31 stycznia 2024 r.- Uchwała podjęta przez Rade Miejską w Nysie w dniu 31 stycznia 2024- obecnie w trakcie kontroli nadzoru)

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części będące własnością podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa. Zwolnienie udzielane jest przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Gminy Nysa, realizującym na jej terenie nowe inwestycje.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przysługuje na okres 5 lat  po łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • zrealizowaniu inwestycji oraz utworzeniu co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
 • przedłożeniu Burmistrzowi Nysy przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją:
  • pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej (załącznik nr 1 do uchwały),
  • zobowiązania do zakończenia inwestycji i rozpoczęcia w niej działalności w terminie 60 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia,
  • zobowiązania do utrzymania inwestycji na terenie Gminy Nysa oraz wykorzystania jej do działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez okres co najmniej 3 lat, licząc od dnia zakończenia inwestycji (załącznik nr 2 do uchwały),
  • zobowiązana do utrzymana stanu zatrudnienia wynikającego ze średniej z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, powiększonego o utworzone nowe miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez okres co najmniej 3 lat od dnia ich utworzenia (załącznik nr 2 do uchwały),
 • przedłożeniu Burmistrzowi Nysy dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie prac związanych z inwestycją – w terminie do 30 dni od rozpoczęcia tych prac,
 • utworzeniu nowych miejsc pracy w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia inwestycji.

 

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis – Nyski Program Gwarancja Pracy Dla Młodzieży

(Uchwała Rady Miejskiej w Nysie nr XXXVI/576/21 z dnia 31 marca 2021 r.)

Z pomocy w ramach programu korzystać mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa.

Zwolnienia dla przedsiębiorców zatrudniających młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu, na okres począwszy od miesiąca złożenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż od daty zawarcia umowy w celu praktycznej nauki zawodu, do czasu jej rozwiązania/ustania. Zwolnienie w wysokości:

 • 5% wartości naliczonego rocznego podatku od nieruchomości od 1 zatrudnionego przez przedsiębiorcę mikro i małego;
 • 2% wartości naliczonego rocznego podatku od nieruchomości od 1 zatrudnionego przez innego przedsiębiorcę niż mikro i mały, przy czym łączna kwota zwolnienia nie może przekroczyć 50% wartości naliczonego rocznego podatku od nieruchomości;

Zwolnienia dla przedsiębiorców zatrudniających młodzież z podatku od nieruchomości na okres do 5 lat nie dłużej jednak niż do czasu rozwiązania/ustania umowy o pracę, w kwocie:

 • 4 000 zł rocznie za każdą osobę do 30 roku życia zatrudnioną przez przedsiębiorcę mikro i małego,
 • 2 500 zł za każdego zatrudnionego przez innego przedsiębiorcę niż mikro i mały.

Zwolnienia dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w zakresie działalności hotelarskiej, tworzących nowe miejsca noclegowe:

 • 50% wartości kosztów poniesionych na zakup środków trwałych lub wyposażenia związanych z tworzeniem nowych miejsc noclegowych, przy czym łączna kwota zwolnienia nie
  może przekroczyć 80% wartości naliczonego rocznego podatku od nieruchomości

Zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na okres do 5 lat. Zwolnienie jest uzależnione od ilości utworzonych dodatkowych miejsc pracy i wynosi:

 • za utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy – 100 m2 powierzchni użytkowej budynków na każde nowo utworzone miejsce pracy, a za każde następne – 140 m2
 • za utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy – 800 m2 powierzchni użytkowej gruntów na każde nowo utworzone miejsce pracy, a za każde następne – 1.200 m2
 • za utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy – 50.000 zł wartości budowli na każde nowo utworzone miejsce, a za każde następne – 70.000 zł wartości budowli

 

WSPARCIE NA POZIOMIE REGIONALNYM

Polska Strefa Inwestycji

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od 30 czerwca 2018 r. działa Polska Strefa Inwestycji. Specjalne zachęty finansowe dla inwestorów, z których do tej pory można było korzystać tylko w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, są dostępne w całym kraju. Ustawa umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10, 12 lub 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji.

Obecnie obowiązujące zasady stanowią, że każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych prawem kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej. Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu.

Decyzje o wsparciu wydają, w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, poszczególne Spółki Zarządzające, którym na mocy odpowiednich rozporządzeń powierzono zarządzanie właściwymi im obszarami i wydawanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji zlokalizowanych na danym obszarze. Na terenie Gminy Nysa, czynności administracyjne sprawuje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK”.

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

 • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub
 • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. Na terenie Gminy Nysa wartość maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynosi 40%-60%.

Wielkość przedsiębiorstwa Mikro i Małe Średnie Duże
Maksymalna intensywność pomocy publicznej 60% 50% 40%

 

więcej informacji na: www.invest-park.com.pl

KUMULACJA POMOCY PUBLICZNEJ

W ramach określonego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko ze zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy czy zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Różne formy pomocy mogą być dowolnie łączone, z zastrzeżeniem, że kumulacja środków nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej:

– Duże firmy – do 40%

– Średnie firmy – do 50%

– Małe i mikro firmy – do 60%

W zakresie łączenia różnych form pomocy publicznej obowiązują następujące zasady:

– jeżeli łączone są dwa środki pomocowe będące regionalną pomocą inwestycyjną, to kumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,

– jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z pomocą de minimis odnośnie tych samych wydatków kwalifikowanych, to skumulowana wysokość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,

– jeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a drugi stanowi pomoc na inny cel, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć tego pułapu, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Nysa znajdą Państwo w uchwałach załączonych poniżej.