Tryton Nyski

Data publikacji: 28 listopada 2023

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do honorowego wyróżnienia pn. „Tryton Nyski” za lata 2022-2023. Gala, na której poznamy laureata zaplanowana jest na 10 lutego 2024 roku w Nyskim Domu Kultury. Podczas ostatniej edycji nagrodę otrzymał Andrzej Koziar, historyk IPN, patriota i społecznik.

Honorowe wyróżnienie „Tryton Nyski” jest wyrazem najwyższego uznania społeczności lokalnej i przyznawane jest osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Gminy Nysa, z wyłączeniem instytucji o charakterze państwowym lub samorządowym. Formą wyróżnienia  jest  statuetka „Trytona Nyskiego”, autorstwa nyskiego artysty, Mariana Molendy.

Wyróżnienie „Tryton Nyski” przyznawane jest co dwa lata za szczególne osiągnięcia w  różnych dziedzinach życia, obejmujących w szczególności:

1) kulturę;

2) sport;

3) edukację;

4) promocję;

5) przedsiębiorczość

6) działalność na rzecz społeczności lokalnej;

7) działalność charytatywną.

W ramach danej edycji „Trytona Nyskiego” przyznaje się jedno główne wyróżnienie w  postaci statuetki „Trytona  Nyskiego”.

Honorowe wyróżnienie pn. „Tryton Nyski” można otrzymać tylko raz.

Kandydatów do otrzymania wyróżnienia mają prawo zgłaszać:

1) pełnoletni mieszkańcy Gminy Nysa;

2) instytucje i organizacje społeczne działające na terenie Gminy Nysa, w tym stowarzyszenia i fundacje;

3) przedsiębiorcy i zakłady pracy działające na terenie Gminy Nysa;

4) radni Rady Miejskiej w Nysie;

5) sołtysi Sołectw Gminy Nysa;

6) szkoły i inne placówki oświatowe.

Propozycje kandydatur do wyróżnienia można składać w terminie wyznaczonym co dwa lata przez Burmistrza Nysy
w drodze odrębnego zarządzenia, w formie:

1) listownej na adres Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa z  dopiskiem „Tryton Nyski”;

2) drogą e-mail na adres: nysa@www.nysa.pl;

3) składając wniosek do urny wystawionej w:

  •  holu (parter) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,
  • Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie ul. Sukiennicza 2,
  • Punkcie Informacji Turystycznej, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia powinien zawierać:

1) dane o kandydacie – imię i nazwisko/nazwę;

2) uzasadnienie wniosku;

3) podpis zgłaszającego, adres lub siedzibę wnioskodawcy;

4) oświadczenie o zapoznaniu się zgłaszającego z niniejszym regulaminem.

Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego regulaminu.

Druki wniosków będą udostępnione:

1) bezpośrednio przy urnach oraz w punkcie informacyjnym (hol Urzędu Miejskiego w  Nysie);

2) do pobrania na stronie internetowej Urzędu – załącznik poniżej

Złożony wniosek staje się własnością Gminy Nysa – Urzędu Miejskiego w Nysie i nie będzie zwracany. Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie może wykorzystywać w celach promocyjnych, w szczególności w publikacjach, materiałach multimedialnych, w  serwisach internetowych, dane podane we wniosku, jak również wizerunek nominowanych i laureatów. Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń Burmistrz Nysy zawiadamia kandydatów o ich zgłoszeniu do wyróżnienia. Osoby fizyczne zgłoszone do nagrody Burmistrz Nysy zawiadamia o przetwarzaniu ich danych osobowych w celu przyznania honorowego wyróżnienia “Tryton Nyski”. Zgłoszeni kandydaci w terminie 7 dni od momentu doręczenia zawiadomienia składają oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przyznawania wyróżnienia. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wymienionym terminie jest jednoznaczne z wycofaniem kandydatury.

Wyłonienia nominowanych i wyboru laureata dokonuje Kapituła Trytona Nyskiego, zwana dalej Kapitułą, w składzie 11 członków, powoływana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Nysy. Zasady wyłaniania nominowanych i wyboru laureata określa regulamin przyjęty przez Kapitułę. Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń Burmistrz Nysy zwołuje posiedzenie Kapituły dla rozpatrzenia złożonych wniosków. Kapituła, spośród zgłoszonych kandydatur, po dokonaniu weryfikacji i rozpatrzeniu wniosków, wyłania do pięciu kandydatur nominowanych do przyznania wyróżnienia. Kapituła, w dniu uroczystej gali dokonuje wyboru laureata. Pozostali nominowani kandydaci uhonorowani zostają dyplomem.

Oficjalne odczytanie werdyktu Kapituły oraz wręczenie laureatowi statuetki „Trytona Nyskiego” odbywa się na uroczystej gali, której termin określa Burmistrz Nysy odrębnym zarządzeniem. Nominacje oraz werdykt Kapituły podawany jest do publicznej wiadomości. Werdykt Kapituły o nominacji oraz dokonany wybór laureata jest ostateczny, bez możliwości odwołania. Statuetka „Trytona Nyskiego” przedstawia stylizowaną nyską Fontannę Trytona. Prawo wyłączności na symbol promocyjny, tj. wzór i nazwę statuetki, posiada Gmina Nysa – Urząd  Miejski w Nysie. Oryginał statuetki, wraz z tablicą zawierającą listę laureatów z poszczególnych lat, wystawiony jest w holu Urzędu Miejskiego w Nysie. Statuetka wręczana laureatowi jest miniaturą oryginału statuetki „Trytona Nyskiego”,  oznaczona jest rokiem przyznania wyróżnienia oraz danymi laureata. Przyznanie laureatowi statuetki  „Trytona Nyskiego” potwierdza dyplom. Laureat ma prawo do wykorzystywania symbolu statuetki z wyraźnym podaniem roku przyznania w swoich dokumentach oraz podczas akcji promocyjnych. Dane laureata zostają na stałe wpisane na tablicę umieszczoną przy oryginale statuetki „Trytona Nyskiego”.

Propozycje kandydatur można zgłaszać do 11 stycznia 2024 r. Uroczysta gala „Trytona Nyskiego”, podczas której poznamy laureata, odbędzie się 10 lutego 2023 r. w Nyskim Domu Kultury.