Nabór – mieszkania przy ul. Wałowej

Data publikacji: 19 marca 2024

22 marca br. rozpocznie się nabór na  mieszkania przy ul. Wałowej, który potrwa do dnia 12 kwietnia br. Inwestycja spółki Nysa SIM sp. z o.o. rozpoczęła się w lipcu 2023 roku, a jej zakończenie planowane jest na III kwartał 2025 r.

Mieszkania w świetnej lokalizacji w centrum Nysy

Wybudowanych zostanie 36 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 1 953,15 m2, w tym:

 • dwupokojowych o pow. od 32,44 m2 do 53,36 m2 – 7 mieszkań,
 • trzypokojowych o pow. od 50,34 m2 do 61,94 m2 – 29 mieszkań.

Partycypacja przyszłych najemców (wkład własny) w kosztach budowy wyniesie 20%, tj. 2 204,00 zł za m2 mieszkania.

Planowana stawka czynszu najmu to kwota 24,44 zł za m2, w tym spłata kredytu 19,64 zł za m2.

Gmina przewiduje także stworzenie najemcom możliwości skorzystania z dopłat pokrywających część czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, w ramach programu Mieszkanie na Start.

Zasady określające przeprowadzanie naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowe kryteria pierwszeństwa, zasady przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości dochodu dla lokali mieszkalnych budowanych, zawarte są w załączonej uchwale Nr LXXXVI/1242/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 lutego 2024 r.

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokali należy składać w terminie od dnia 22.03.2024 r. do dnia 12.04.2024 r., w następujący sposób:
1) osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 (parter), w godzinach pracy Urzędu;
2) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, 48 – 300 Nysa;
3) za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /cokkOk251c/SkrytkaESP.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Przykładowe wyliczenie dla mieszkania o powierzchni 53,00 m2 (nie uwzględnia opłat za energię elektryczną):

 • czynsz    1 295,32 zł, w tym spłata kredytu 1 040,92 zł
 • media   809,12 zł

łącznie czynsz plus media   2 104,44 zł

 • miejsce postojowe 250,00 zł miesięcznie
 • partycypacja jednorazowo 116 812,00 zł

 

 

 

 

SIM Nysa – buduj z nami swoją przyszłość

W 2025 r., przed zawarciem umów najmu lokali mieszkalnych, osoby, które znajdą się na liście najemców, i z którymi zostaną zawarte umowy partycypacji – poddane zostaną weryfikacji dochodowej na podstawie dochodów uzyskanych w 2024 roku.

Wymienione osoby będą zobowiązane do złożenia do SIM Nysa:

 • deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego za 2024 rok,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów za 2024 rok uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

Najemcami lokali mieszkalnych przy ul. Wałowej w Nysie mogą być osoby, które spełnią kryterium dochodowe i których średni dochód gospodarstwa domowego za rok 2024 nie przekroczy:

 1. 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym
 2. 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym
 3. 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym
 4. 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym
 5. 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe

powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym – iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,4.

Aktualnie obowiązujący (za 2023 rok) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, nie może przekraczać:

 • w gospodarstwie jednoosobowym –   6 127,72 zł,
 • w gospodarstwie dwuosobowym  –   8 578,80 zł,
 • w gospodarstwie trzyosobowym  – 11 846,92 zł,
 • w gospodarstwie czteroosobowym – 13 889,49 zł,
 • w gospodarstwie pięcioosobowym – 16 749,09 zł,
 • w gospodarstwie sześcioosobowym – 19 608,69 zł.

Wysokość podanego dochodu w listopadzie 2024 roku zostanie zwaloryzowana w górę.

 

Kryteria pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzania oceny punktowej

Uchwała Rady Miejskiej w Nysie ustala następującą liczbę punktów przyznawanych dla określonych niżej kryteriów pierwszeństwa:

1) posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. (kryterium pierwszeństwa wynikające z art. 7a ustawy o dopłatach) – 3 punkty;

2) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, który zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę – 20 punktów;

3) osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) – 5 punktów;

4) osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 punktów;

5) w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko – 5 punktów za każde dziecko;

6) najemca na dzień złożenia wniosku ukończył 65 lat – 5 punktów;

7) najemca na dzień złożenia wniosku nie ukończył 35 lat – 10 punktów;

8) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego ma status repatrianta – 2 punkty;

9) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest pracownikiem służb mundurowych – 5 punktów;

10) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest pracownikiem ochrony zdrowia – 5 punktów;

11) żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny – 5 punktów;

12) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego zmienia miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania – 5 punktów

 

Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela Wydział Rozwoju Polityki Społecznej (pok. 125) – tel. 77 40 80 565.

Informacje n/t mieszkań udziela spółka Nysa SIM – tel. 798 624 494.

Gwarantem realizacji inwestycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Gmina Nysa.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA