[SO/3] WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

Data publikacji: 28 listopada 2019

Opis procedury:

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym  ze  względu  na dotychczasowe miejsce jej  pobytu, wypełniając stosowny formularz meldunkowy. Wymeldowania można  dokonać również podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Wymeldowania  z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonuje się osobiście, bądź przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Spraw Obywatelskich), pok. 034 (parter)tel.: 77 40 80637

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397.).

Termin załatwienia:
Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

–   formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”

–   dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej wymeldowania do wglądu,

–  w przypadku cudzoziemca ważny dokument podróży i dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–   w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

Opłaty:
Bez opłat.

Na wniosek osoby wymeldowującej się organ gminy wydaje zaświadczenie o wymeldowaniu. Wydanie takiego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Uwagi:
–   jeżeli osoba opuściła miejsce zameldowania i nie dokonała obowiązku wymeldowania się, można złożyć wniosek  o wymeldowanie jej decyzją Burmistrza Nysy,

–   obywatel polski / cudzoziemiec który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego (przed upływem deklarowanego okresu pobytu) jest obowiązany wymeldować się,

–   zgłoszenia wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie (oryginał lub uwierzytelniona kopia, odpis),

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.