Zarządzenie Nr 1344/2022 Burmistrza Nysy z dnia 17 lutego 2022 roku

Data publikacji: 18 lutego 2022

Zarządzenie Nr 1344/2022 Burmistrza Nysy  z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 13 Zarządzenia nr 1320/2022 Burmistrza Nysy z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz § 7 zarządzenia nr 1331/2022 Burmistrza Nysy z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego, zarządzam co następuje:

       §1

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego, wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022, poprzez następujące działanie:

– prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli.

      §2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie.

      §3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, na stronie internetowej Urzędu: http://www.nysa.eu/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

       §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.