Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego

Data publikacji: 1 września 2020

 

Projekt partnerski

Tytuł projektu: Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego

 

Umowa o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0012/19-00 z dnia 20 sierpnia 2020 r. oraz aneksy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gmin Nysa, Głuchołazy, Prudnik oraz powiatu prudnickiego.

Realizatorzy:

Gmina Nysa – Lider

Gmina Głuchołazy

Gmina Prudnik

Powiat Prudnicki

Główne zadania partnerów:

Gmina Nysa:

 1. ochrona bioróżnorodności w II części Parku Miejskiego i parku w Białej Nyskiej
 2. utworzenie terenowych punktów do prowadzenia edukacji ekologicznej przed Urzędem Miejski w Nysie oraz w parku w Białej Nyskiej
 3. opracowanie programów ochrony bioróżnorodności.

Gmina Głuchołazy:

ochrona bioróżnorodności na terenie Lasu Komunalnego w Głuchołazach

Gmina Prudnik:

 1. ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku
 2. opracowanie inwentaryzacji przyrodniczych

Powiat Prudnicki:

 1. ochrona bioróżnorodności w Powiecie Prudnickim w parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i parku przy Zespole Szkół w Głogówku
 2. ochrona cennych okazów drzew w parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku poprzez ustanowienie ich pomnikami przyrody
 3. opracowanie inwentaryzacji ornitologicznych.

Wartość projektu:

Wartość całkowita:  4 836 802,01 zł

Wydatki kwalifikowalne: 4 737 802,01 zł

Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 3 976 217,09 zł (83,93 %)

Planowane efekty:

 1. poprawa stanu siedlisk zagrożonych gatunków zwierząt poprzez stworzenie odpowiednich warunków do zwiększenia liczebności osobników z gatunków zagrożonych
 2. poprawa jakości powietrza poprzez wykonanie prac pielęgnacyjnych i nowe nasadzenia
 3. poprawa stosunków wodnych poprzez działania z zakresu mikroretencji
 4. podniesienie świadomości i wrażliwości ekologicznej poprzez działania edukacyjno-informacyjne
 5. stworzenie korzystnych warunków do obcowania z przyrodą poprzez kanalizację ruchu.

Produkty:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 5 szt.

Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem – 4 szt.

Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody – 6 szt.

Liczba wspartych form ochrony przyrody – 5 szt.

Długość odnowionych szlaków turystycznych – 0,80 km

Rezultaty:

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 26,43 ha

Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu 65,75 ha.

Gmina Nysa

II część Parku Miejskiego w Nysie:

 • odmulenie siedliska 3150 przy Forcie Wodnym oraz przywrócenie połączenia z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku
 • prace przy alejach parkowych między płatami siedliska 3150 z wykonaniem nowej nawierzchni
 • utworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z przystankami i drewnianymi pomostami

Park w Białej Nyskiej – utworzenie terenowego punktu do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych:

 • zagospodarowanie terenu wokół wiaty poprzez częściowe utwardzenie kostką brukową i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery)
 • wykonanie gry ekologicznej w formie plenerowych szachów
 • założenie łąki kwietnej
 • budowa domku dla owadów
 • zawieszenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy
 • wykonanie nasadzeń
 • wykonanie wystawy prezentującej walory przyrodnicze gminy
 • wykonanie i oznakowanie  ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej

Teren przy Urzędzie Miejskim w Nysie – utworzenie terenowego punktu do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych:

 • utworzenie terenu zielonego przez nasadzenia drzew, krzewów i ziół i wykonanie trawników
 • wykonanie chodników
 • montaż elementów małej architektury (m.in ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery)
 • wykonanie tablic informacyjnych przedstawiających walory przyrodnicze gminy
 • opracowanie przewodników po ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych w gminie
 • opracowanie i wykonanie albumu o bioróżnorodności gminy Nysa.

Wartość całkowita: 2 097 858,89 zł

Wydatki kwalifikowane: 1 998 858,89 zł

Dofinansowanie: 1 648 729,97 zł (82,48%)

Realizacja: 2019 – 2022

Zobacz: www.mapadotacji.gov.pl