Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie

Data publikacji: 10 grudnia 2019

Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie – zadanie Gminy Nysa w ramach projektu partnerskiego.

Tytuł projektu partnerskiego: Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa.

Realizatorzy:

Powiat prudnicki – Lider,

Gmina Prudnik – Partner,

Gmina Nysa – Partner.

Cel główny: zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju Powiatu prudnickiego, Gminy Nysa i Gminy Prudnik oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych.

Zakres projektu: Przedmiotem projektu jest:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 O, zapewniającej bezpośredni dostęp do granicy państwa,
  2. Budowa drogi gminnej nr 106821 O w ciągu ul. Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie, stanowiącej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi,
  3. Budowa drogi gminnej nr 107262 O w ciągu ul. Przemysłowej w Prudniku, stanowiącej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi.

Zadanie Gminy Nysa:

Budowa drogi gminnej publicznej w ciągu ul. Kaczkowskiego i ul. Brodzińskiego w Nysie o łącznej długości 1,0202 km. Wykonane zostaną:

– prace rozbiórkowe,

– budowa pasa drogowego z jezdnią dwukierunkową,

– budowa chodnika jedno- i dwustronnego,

– budowa kanalizacji deszczowej,

– zjazdy na drogi wewnętrzne,

– przebudowa sieci oświetleniowej i teletechnicznej.

Efekty:

  1. Powiat prudnicki: przebudowa drogi powiatowej nr 1615 O o długości 5,72829 km, zapewniającej bezpośrednie dostęp do granicy państwa,
  2. Gmina Nysa: budowa drogi gminnej nr 106821 O w ciągu ul. Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie o długości 1,0202 km, stanowiącej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi,
  3. Gmina Prudnik: budowa drogi gminnej nr 107262 O w ciągu ul. Przemysłowej w Prudniku o długości 0,513 km, stanowiącej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi.

ZOBACZ FILM Z REALIZACJI ZADAŃ >>> link do filmu

Umowa o dofinansowanie: RPOP.06.01.00-16-0020/17-00 z dnia 24 maja 2018 r.

Wartość całkowita: 15 260 199,68 zł,

Wydatki kwalifikowane: 15 259 830,68 zł,

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 9 155 898,40 zł;

w tym Gmina Nysa:

Wartość całkowita: 4 670 777,99 zł,

Wydatki kwalifikowane:4 670 654,99 zł,

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 2 802 392,99 zł (60%).

Realizacja: 2017 – 2019

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa.

Zobacz: www.mapadotacji.gov.pl