Centrum Przesiadkowe w Nysie

Data publikacji: 11 grudnia 2019

Tytuł projektu: Centrum Przesiadkowe w Nysie – przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego.

Umowa dofinansowania nr RPOP.03.01.01-16-0009/16-00 z dnia 30.06.2017 r. wraz z aneksami.

Realizacja: 2017-2021

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Nysa poprzez wsparcie rozwoju transportu publicznego.

Zakres:

Projekt dotyczy przebudowy ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego. W wyniku inwestycji powstanie węzeł przesiadkowy integrujący występujące w Nysie gałęzie transportu. Projekt posiada zintegrowany i kompleksowy charakter. W ramach przebudowy ulic zostanie ograniczony indywidualny transport samochodowy w centrum Nysy a przyjęte rozwiązania z zakresu organizacji ruchu ułatwią poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej. Zamontowany zostanie Inteligentny System Zarządzania Ruchem oraz infrastrukturą służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską. Dodatkowo mając na względzie zachęcenie mieszkańców i przyjezdnych do korzystania z transportu publicznego., zostaną zakupione 2 autobusy elektryczne, które będą obsługiwać nową bezpłatną linię komunikacji miejskiej.

Planowane efekty:

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 1 szt.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 szt.

Długość wyznaczonych buspasów 0,69 km

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 10 szt.

Długość wybudowanych dróg dla rowerów 0,20 km

Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride 2 szt.

Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride 40 szt.

Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 1 szt.

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych 1 szt.

Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe 1,20 km

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 2 szt.

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 138 osób

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej 5,3 km

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” 1 szt.

Wartość projektu: 38 173 839,13 zł

Dofinansowanie/wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 20 303 599,87 zł

Wniosek realizowany w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2014-2020.